Reunió amb el col.lectiu de Biblioteques

En la reunió del dia 31 de març amb l’anomenat col·lectiu de biblioteques, se’ns va plantejar les seves principals inquietuds.

En primer lloc volen deixar clar que són un servei ben considerat de qualitat i obert a tothom. Els plantejaments principals son:

 1. a) Horari del servei en el torn de tarda. Mirar la possibilitat de tancar més aviat per la nit, ja que hi solen haver pocs usuaris a partir de les 21.00, amb la següent despesa energètica. A més a més no es cobreixen les baixes maternals, etc.
  b) Horari del PAS del servei en horari de matí. Mirar la possibilitat de que puguin fer jornada continuada donat que és un servei amb doble torn.
 2. Necessitat de clarificar l’entrada a les biblioteques, per part de gent de fora de la Universitat, en dies de màxima demanda.
 3. Necessitat d’elaborar les fitxes de funcions i necessitats dels llocs de treball, per adaptar-los als canvis.
 4. El Servei de Biblioteca i Documentació dependrà del Vicerectorat d’Infraestructures, Sostenibilitat i Tecnologies.

El candidat, tal i com ja va fer en algun cas en el torn d’estiu, està disposat a revisar els horaris sempre basats en criteris d’ús del servei. Pel que fa a les fitxes val el que ha dit en les reunions anteriors amb els representants del PAS.

Share

Reunió amb representants PDI Funcionari i Laboral

En la reunió del dia 31 de març de 2011 amb els representants del PDI laboral i del PDI funcionari se’ns van plantejar les seves principals inquietuds i reivindicacions i se’ns va preguntar la nostra opinió.

El candidat va començar fent una breu exposició d’alguns aspectes del seu programa, a més de la seva trajectòria a la Comissió de Personal Docent i Investigador de la UdL, entre els quals va destacar: la internacionalització, el dret de tot el professorat acreditat a estabilitzar-se i promocionar-se, el dret de tots els contractats Ramon y Cajal o similars a accedir en un termini raonable a la contractació, i la necessitat d’una política d’anys sabàtics.

Els representats van posar de manifest les qüestions següents, les quals es van discutir amb els representants de l’equip del candidat.

 1. Els representats de la Junta de Personal Acadèmic han d’estar presents en les reunions de presa de decisions sobre el col·lectiu. Posen de manifest la necessitat de buscar el consens en les qüestions que els afecten, tal com està previst en el Estatuto Básico del Empleado Público. És per això que proposen que es constitueixi una mesa de diàleg.
 2. Necessitat de modificar la manera de contabilitzar la recerca en el DPPA i tenir en compte els criteris del Ministerio per l’obtenció de sexennis
 3. El PDI funcionari accedeix als sexennis i a les acreditacions amb més facilitat que el PDI–L ja que l’ANECA té uns criteris diferents als de l’AQU. Des de la universitat (juntament també amb altres universitats) caldria fer pressió en els òrgans corresponents de la Generalitat per tal d’evitar greuges.
 4. Establir com a promoció el pas entre PDI laboral i PDI funcionari. Això implica que els PDI laborals acreditats puguin passar a PDI funcionaris en condicions similars a les d’una promoció.
 5. Descongelació de les promocions de PDI laboral a PDI funcionari, bloquejades en els darrers consells de govern.
 6. Necessitat de transparència en els criteris de pressa de decisions.
 7. Necessitat d’una política real d’anys sabàtics.

El candidat i el seu equip veuen bé una homogeneïtzació de criteris entre els dos col·lectius, amb efectes al Pacte de Dedicació Acadèmica. Estan disposats a revisar la política d’anys sabàtics, a més de mantenir les idees inicials del seu programa en el qual es contemplen vàries de les qüestions exposades.

A més, estan oberts a que els representats del PDI, tant funcionari com laboral, participin en les reunions de pressa de decisions que afectin al col·lectiu.

Agraeix als representants l’oportunitat d’haver pogut mantenir aquesta reunió que ens permet tenir un coneixement més profund de qüestions que afecten al PDI.

Share

Reunió amb equip deganal Facultat d’Infermeria

En la reunió del dia 31 de març amb l’equip deganal de la Facultat d’Infermeria, se’ns van plantejar els següents punts com a prioritaris per al centre:

 1. Manteniment i intensificació de col·laboracions entre la titulació de Fisioteràpia i l’INEF.
 2. Necessitat de personal docent a temps complet.
 3. Necessitat d’ampliació d’espai, degut a les noves titulacions.
 4. Necessitat d’un major reconeixement de la feina que fan els professors dels “Practicums”.
 5. Necessitat de suport informàtic, en el cas dels màsters, que treballin durant els caps de setmana.
 6. Possibilitats d’organitzar una clínica Universitària per a fisioterapeutes.

Totes aquestes inquietuds creiem que són molt raonables, la nostra candidatura és molt sensible, de fet, en el nostre programa, es poden trobar diferents propostes d’accions concretes en algunes de les qüestions plantejades.
Gràcies a l’equip deganal per les vostres aportacions!

Share