Entrevista a Jaume Lloveras al Debat de Lleida Activa de TV Lleida

Programa emès el dia 26 d’abril


Entrevista a TV Lleida a Lleida Activa from Jaume Lloveras on Vimeo.

Share

Entrevista a Jaume Lloveras a Lleida al dia de TV Lleida

Entrevista a Jaume Lloveras al programa Lleida al dia de TV Lleida del 30 de març.


Entrevista a TV Lleida from Jaume Lloveras on Vimeo.

Share

Reunió amb el departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

El dimecres dia 13 d’abril, el candidat Jaume Lloveras, juntament amb Josep M. Miret, membre del seu equip, es van reunir a la sala de graus de l’EPS amb la direcció i representants del departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial (DIEI). Els assistents, Francesc Giné, Josep L. Lérida, Miquel Nogués, Marta Oliva, Concepció Roig, Montse Sendín i Francesc Solsona, van exposar els següents punts:

 1. El DIEI és el departament més gran de la UdL i, en canvi, no està representat en l’equip d’aquesta candidatura a rectorat. Des de la direcció es demana quina és la visió que el candidat té del DIEI i, en cas de prosperar la seva candidatura, què farà per conèixer i tenir en compte l’opinió dels membres del DIEI.
 2. El DIEI compta amb professorat lector que està fent una bona tasca docent i de recerca. Es creu que s’haurien de tirar endavant polítiques de professorat que garanteixin l’estabilització del professorat lector.
 3. En el màster d’Enginyeria Industrial que s’ha iniciat aquest curs, l’informe que ha elaborat ANECA sobre la seva verificació diu en un dels punts que hi falta professorat amb la titulació d’Enginyeria Industrial. Els representants del DIEI consideren que en els propers cursos s’hauria d’incorporar al DIEI professorat acreditat amb aquesta titulació per tal de garantir l’acreditació d’aquest màster d’Enginyeria Industrial.
 4. La plantilla que té el DIEI per impartir les diferents titulacions ha estat des dels seus inicis molt ajustada. De fet, quan es va implantar la planificació estratègica a l’EPS s’anomenava plantilla de mínims. Tenint en compte que el DPPA, amb tota la informació que actualment s’està entrant no detecta aquests desajustos, es demana que se simplifiqui al màxim. Es creu que pel que fa a recerca seria suficient tenir en compte els sexennis i les publicacions indexades.
 5. El DIEI té laboratoris amb equipament costós tant d’enginyeria industrial com d’enginyeria de l’edificació. Tot i així, ni en el pressupost assignat al DIEI, ni al de l’EPS, hi ha cap partida per al mateniment d’aquests equips. A més, tampoc es fa cap diferència pel fet que les assignatures que imparteix el DIEI siguin de caire experimental. Es comenta que seria bó tenir en compte el manteniment dels laboratoris en la distribució del pressupost als departaments.
 6. El departament té un professor ATP que coordina el practicum de les titulacions d’Enginyeria Industrial i d’Enginyeria de l’Edificació. Amb els nous graus, aquesta tasca s’haurà d’estendre a les pràctiques tutelades en empresa (PTE) dels estudiants del grau d’Enginyeria Informàtica. Des del departament es creu que s’hauria de trobar la figura adequada per fer les tasques de coordinació de les PTE.

El candidat comenta que el departament té un bon potencial de futur i que s’ha parlat amb membres del DIEI per incorporar-se, en cas de sortir escollit, com adjunts al seu equip. També creu que s’ha de simplificar el DPPA i que s’ha d’impulsar un pacte de dedicació acadèmica entre el professorat. Així mateix, comenta que el màster d’Enginyeria Industrial és de gran importància per a la UdL i que caldrà fer tot el que sigui necessari per assegurar la seva acreditació. Agraeix també al DIEI per haver dedicat aquest temps al diàleg que, sens dubte, ha permés adquirir un major coneixement dels temes que l’afecten i preocupen.

Share

Reunió amb el Personal Investigador en formació

Les dues reunions mantingudes entre l’equip de Jaume Lloveras i el PDI en formació, a més de les aportacions obtingudes en trobades amb els Departaments en què també hi eren presents membres d’aquest col·lectiu, ens han permés identificar les qüestions que més preocupen i que, al nostre entendre, cal treballar intensament els propers anys ja que es tracta d’un col·lectiu clau de la nostra universitat pel fet que, en molts casos, seran els futurs docents i cal que es formin i treballin en les millors condicions. Concretament hem identificat com a aspectes de millora:

 1. Dur a terme una política externa activa (envers la Generalitat i el Ministerio) a favor de l’increment de les beques d’iniciació a la recerca i de formació predoctoral i postdoctoral. De fet, l’equip Lloveras proposa ja al seu programa la creació d’una convocatòria de beques postdoctorals a la UdL.
 2. Potenciar el reconeixement social, empresarial i institucional de les persones que tinguin un títol de doctor.
 3. Donar suport als processos d’inserció professional dels investigadors en formació.
 4. Identificar les àrees de coneixement que requeriran d’un recanvi generacional i que no tenen, en aquest moment, PDI en formació.
 5. Millorar el reconeixement de les activitats que realitza el PDI en formació i definir, amb més claredat, quines són les activitats que han de realitzar.
 6. Permetre que el PDI en formació pugui impartir més docència i que sigui un dret impartir-ne. Tenint en compte la situació dels docents actuals, articular propostes perquè el PDI en formació que ho desitgi pugui anar adquirint experiència docent.
 7. Potenciar les ajudes per als becaris i becàries (FI, FU, UdL, etc.) perquè puguin realitzar estades de recerca a l’estranger.
 8. Establir unes mínimes condicions de treball (quant a espai, equipament, material informàtic, etc.) de tots els PDI en formació de la UdL (amb independència d’allò que cada grup de recerca consideri adient aportar).
 9. Regularitzar la situació salarial del personal en formació quan a la reducció del 5% (és a dir, treballar per retornar a la situació salarial d’abans de la “retallada” i retorn dels pagaments no realitzats).
 10. Establir mecanismes perquè tot el personal investigador de la UdL, però especialment aquell que es troba en formació, no hagi de fer despeses d’avançada quan es tracta d’activitats relacionades amb la seva activitat (assistència a congressos, estades a l’estranger, etc.).
 11. Treballar per a reforçar les capacitats de gestió de projectes de recerca mitjançant la formació de tècnics/-ques de suport especialitzats (CDTI de capacitación de gestores i SPEI-Agaur).
Share

Trobada amb el Delegat de Govern de la Generalitat

delegat

El passat dilluns dia 11 d’abril el candidat a rector i una delegació del seu equip van visitar el Sr. Ramon Farré, Delegat del Govern de la Generalitat a Lleida. Durant la trobada van intercanviar opinions sobre el futur horitzó de la UdL així com sobre el seu paper i importància en el territori.

Share

Reunió amb el departament de Pedagogia i Psicologia

La trobada entre membres del Departament de Pedagogia i Psicologia i representants de la candidatura ha permés seguir constatant els desequilibris existents en la UdL.

El Director del Departament exposà el nombre elevat de crèdits que estan realitzant els docents del PiP i com aquesta situació ha anat incrementant-se els darrers anys, enlloc de reduint-se. Es destaca l’esforç que ha fet aquest Departament, i tota la Facultat d’Educació, per tenir investigació de qualitat alhora que imparteix un alt nombre de crèdits. També s’ha posat de manifest la dificultat de trobar professorat acreditat d’algunes de les categories i que donada aquesta situació caldria pensar en figures intermitjes entre el professor associat i els acreditats lectors i/o agragats. Fet que permetria pensar en formar persones i que aquestes tinguessin la possibilitat de seguir una carrera acadèmica. També es creu que caldria revisar la forma d’assignar pressupost als departaments, responent més a les funcions que tenen.

A nivell docent es posa de manifest la necessitat de treballar fort per millorar el desplegament dels graus i el reconeixement de les pràctiques. Es proposa treballar per poder realitzar, a mig termini, un sistema de pràctiques en alternança.

Durant la reunió apareixeren altres temàtiques molt interessants i, sovint, coincidents amb la valoració realitzada per PDI de la universitat. Fet que ens fa pensar que hi ha una sèrie de temàtiques que preocupen a una part important dels departaments, alhora que n’hi ha altres específiques de centres i departaments.

A la trobada també assistiren PDI en formació que, tot i que participaran en una altra reunió per tractar específicament la seva situació, insistiren en la necessitat de que hi hagi més oportunitats de fer carrera acadèmica, es millorin les ajudes per a realitzar estades a l’estranger, etc.

En síntesi, la reunió va aportar molta informació a l’equip i va corroborar la idea de que existeixen desequilibris importants entre departaments i centres que és necessari tenir en compte en la política universitària.

Share

Reunió amb el departament de Didàctiques Específiques

La reunió entre membres de l’equip i una representació del Departament de Didàctiques específiques va permetre conèixer en profunditat l’evolució que ha fet el Departament des d’un punt de vista organitzatiu i de dotació de professorat.

El Departament, com d’altres de la UdL, expresa la necessitat de tenir professors-investigadors (lectors i agregats) que puguin realitzar carrera acadèmica i investigadora potenciant les línies de treball encetades i els grups de recerca existents. També es posa de manifest la necessitat d’un major reconeixement de les tutories de pràctiques, la millora d’espais per impartir determinades matèries (sobretot les relacionades amb l’educació física però no només), millorar la visibilitat del treball docent i de recerca que es realitza des d’aquest Departament, el conjunt de la Facultat d’Educació i la UdL, entre altres.

Creiem que la trobada ha estat beneficiosa per tots els assistents ja que varen poder identificar necessitats, punts de millora i preocupacions particulars i generals. Els assistents que formen part de l’equip de Jaume Lloveras coincidiren en valorar la reunió com a molt positiva pel que suposa de coneixement en profunditat de l’evolució i situació actual d’aquest Departament que té línies de recerca d’alt impacte social i educatiu.

Share

Reunió amb l’equip deganal de Medicina

El dijous dia 7 d’abril de 2011, a la Sala de Juntes del Deganat de Medicina, el candidat Jaume Lloveras, acompanyat per Fernando López-Gatius, Daniel Sanchis i Cristina Vega, membres del seu equip, va tenir una trobada amb l’equip de direcció de la Facultat de Medicina. Després d’una breu presentació de la candidatura per part del candidat, es va preguntar a l’equip de la Facultat sobre les seves inquietuds i propostes.

En conjunt, el Degà Joan Ribera i els membres assistents del seu equip Rosa Martí, Joan Prat, Montserrat Rué i Rosa Soler exposen els següents punts:

 1. Existeix preocupació per promoure l’eficàcia i motivació del personal d’administració i serveis (PAS) en general. Tot i ser la universitat catalana amb més membres del col·lectiu de PAS en relació al nombre de professors, a la Facultat de Medicina hi ha importants desajustos. El catàleg de llocs de treball del PAS ha quedat obsolet. Cal aconseguir un catàleg clar i transparent de promoció del PAS en funció dels mèrits per tal d’estimular el personal d’aquest col·lectiu que s’implica i treballa. A més a més, els cursos de formació de PAS haurien de tenir clara aplicació a la feina que realitzen o han de realitzar i, si convé, caldria promoure incentius econòmics per productivitat.
 2. Preocupació per les conseqüències per a la Facultat de Medicina de la retallada del pressupost a la Universitat proposada per la Generalitat. El Degà exposa que mentre hi ha centres que disposen de bosses econòmiques, la Facultat de Medicina ha hagut de fer front a despeses com ara la renovació i manteniment dels laboratoris de pràctiques i no existeixen fons econòmics als Departaments per fer front a les properes reduccions pressupostàries.
 3. Els procediments implementats per l’actual equip de govern per millorar certs aspectes de la gestió del centre poc eficaços, segons en Sr Joan Prat, com ara certs processos electrònics d’administració que caldria millorar, com el de la organització d’ R+D+i, on es demana major comunicació entre el rectorat i l’Oficina de Suport a la R+D+i.
 4. El Degà demana un sistema comptable que funcioni millor. Moltes hores dedicades pel Professorat Associat Clínic no estan correctament reflectides al DPPA. A més hi ha cada cop una pressió més forta assistencial per part dels Hospitals, de forma que hi ha risc de desmotivar els PA, que amb les dificultats que tot això comporta per la seva acreditació, generaran la pèrdua de membres d’aquest col·lectiu, que és essencial per la docència a la Facultat i les pràctiques als Hospitals. Durant els últims anys s’han perdut professors clínics mentre s’ha incrementat el nombre d’ensenyaments i d’oferta formativa. Essent actualment la taxa de professor a temps complet de 1 professor per cada 22 alumnes. Essent la pitjor de la UdL i de totes les Facultat de Medicina Espanyoles.
 5. El Degà també demana recolzament de l’equip rectoral en quant a la implementació i consolidació dels nous graus relacionats amb les Ciències de la Salut (tant en el referent a espais com a personal) com a via per a la estabilització de personal d’equips de recerca molt potents que d’altra manera es poden plantejar abandonar la UdL amb el risc de perdre visibilitat en aquest àmbit.
  Els estudis de Medicina i de Biomedicina estan tenint una demanda molt elevada, el què fa que el nivell de l’alumnat és molt elevat i cal cuidar-lo. Així mateix, la Facultat té adscrits grups de recerca molt potents que necessiten vies per poder incentivar l’estabilització d’aquests al Centre. Per aquest motiu, el Degà demana que es tingui això en compte a l’hora de determinar la distribució de responsabilitats dels nous graus, noves places i espais, així com una major interacció amb el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, que, segons el Degà, hauria de portar també el nom “Salut”.

El candidat reconeix la singularitat de la Facultat de Medicina en el que es refereix a la complexitat de gestió d’alumnes, professorat associat, espais, pràctiques al Centre i pràctiques als Hospitals i proposa un diàleg exhaustiu entre l’equip de Rectorat i la Facultat de Medicina, per tal de millorar els anteriors i altres aspectes. També comenta el seu desig de promoure dos perfils de PDI, un eminentment dedicat a la recerca i un dedicat majoritàriament a la realització i avançament en docència, en funció de capacitats demostrades, la qual cosa està inclosa al Pacte de Dedicació de la nostra candidatura.

Agraeix també al Degà i al seu equip el haver-nos dedicat aquest temps de diàleg que, sens dubte, serveix per adquirir un major coneixement i presa de consciència de les qüestions que afecten i preocupen a la Facultat de Medicina.

Share

Reunió amb l’estudiantat de les Facultats d’Infermeria i Medicina

La trobada amb l’estudiantat de la Facultat d’Infermeria i de la Facultat de Medicina va resultar profitosa per a identificar qüestions que preocupen i prioritats que caldrà establir. D’aquesta forma, en síntesi es posà de manifest la necessitat de dur a terme un seguiment acurat de la implementació dels graus per tal de revisar els sistemes d’avaluació d’aquests graus de forma que l’esforç individual de l’estudiant es pugui identificar millor.

Caldrà també crear i potenciar l’oferta formativa destinada als coordinadors de matèries de grau, incrementar el contacte acadèmic entre aquests últims i la resta de docents, així com també efectuar una aproximació respecte al Consell de l’Estudiantat i a la seva tasca.

Serà igualment imprescindible millorar els llocs de pràctiques i la ràtio tutors/tutoritzats en els pràcticums, adequar els horaris de pràctiques perquè sigui més fàcil compaginar-les amb les matèries de contingut teòric; tenir cura que les matrícules del proper any augmentin per sota del percentatge màxim que permet el Ministerio, incrementar les activitats socials i culturals adreçades a l’estudiantat de la UdL, entre altres qüestions.

Cal dir que l’equip valora molt positivament el grau d’implicació dels assistents a la reunió respecte a la UdL així com l’aportació d’idees que són tingudes en compte i que en una gran part, encara que mencionades de forma més general, estan presents al programa.

Share

Reunió amb el departament de Matemàtica

El dijous dia 7 d’abril, el candidat Jaume Lloveras, juntament amb Cristina Vega i Josep M. Miret, membres del seu equip, es van reunir a la sala 2.01 de l’EPS amb membres del departament de Matemàtica. Després d’una breu presentació de la candidatura per part del candidat, es va preguntar sobre les inquietuds i prioritats del departament.

El assistents, Josep Conde, Assumpta Estrada, Maite Grau, Santi Martínez, Víctor Mateu, Francesc Sebé i Rosana Tomàs, van exposar els següents punts:

 1. Durant els darrers anys el departament ha fet un esforç per impartir una docència de qualitat de les assignatures assignades, oferint docència repetida o reduïda en aquelles assignatures de primer curs que costen de superar. Tot i així, amb la implantació dels nous graus s’han deixat de fer accions que ens semblaven molt positives per a l’aprenentatge de l’estudiantat. I en canvi, ens hem trobat amb una normativa molt estricta pel que fa a l’avaluació que creiem tampoc beneficia a l’estudiantat. En aquest sentit, el departament demana que es tingui més en compte la tasca docent que està fent el professorat, així com la seva manera d’organitzar-se.
 2. En el departament hi ha professorat de diverses àrees de coneixement. Una de les àrees, didàctica de la matemàtica, és més específica que les altres. Amb els graus ha augmentat la docència que aquesta àrea imparteix i no s’hi troba professorat acreditat. Caldria doncs que es portés a terme una política que permetés formar professorat en aquesta àrea per després poder-lo incorporar al departament.
 3. Al departament hi ha professorat que són coordinadors de titulació que creuen que s’haurien de definir millor les tasques d’aquest càrrec i que s’hauria de simplicar l’aplicatiu per a la planificació docent de les matèries.
 4. Un darrer punt que es comenta és que si bé es valora molt positivament la tasca de recerca dels investigadors contractats Ramón y Cajal, una vegada s’incorporen al departament també han de fer tasques docents i, per tant, poden fer disminuir indirectament la docència que tenen assignada els altres membres.

El candidat reconeix que cal simplificar certs procediments i que s’ha d’impulsar un pacte de dedicació acadèmica entre el professorat. Que caldrà fer accions estratègiques per tenir professorat de diferents àmbits. Així mateix, comenta que seria convenient incrementar el nombre de becaris postdoctorals i potenciar la captació d’investigadors Ramón y Cajal o similars.

Agraeix també al departament de Matemàtica per haver dedicat aquest temps al diàleg que, sens dubte, ha permés adquirir un major coneixement dels temes que l’afecten i preocupen.

Share

Next Page →