Visita al Parc Científic i Tecnològic

parccientific.resized

Avu¡, dia 1 d’abril. hem visitat el Parc Científic i Tecnològic acompanyats per l’alcalde de Lleida Àngel Ros i pel gerent del PCiTAL Josep Clotet, veient de primera mà les potencialitats que ofereix el Parc tant per la recerca i la tranferència de coneixement com per l’inserció laboral dels nostres estudiants.

Share

Reunió amb equip deganal FDE

En la reunió del 1 d’abril de 2011 amb els membres de l’equip de Deganat de la FDE, el candidat, ha començat fent una breu presentació i comentari d’alguns aspectes del seu programa. Així mateix ha posat de manifest que és conscient de l’elevat nombre d’estudiantat de la Facultat que dificulta al professorat el poder dedicar el temps corresponent a la recerca i per tant a reunir els mèrits necessaris per promocionar-se. Demana als membres de l’equip que facin les seves propostes perquè sobretot es tracta d’escoltar i prendre nota.

En conjunt, el Degà Pere Enciso i els membres del seu equip: Dra. Mercè Castillo, Dr. Eduard Cristóbal, Dra. Dora Padial i Dra. Maria José Puyalto, exposen les següents qüestions:

  1. Cal reformular el DPPA. Creuen que hi ha d’haver un instrument de recollida de dades però és necessari modificar els ítems que inclou perquè la recerca està ponderada en detriment de la docència. A més el tractament de la informació no és el correcte.
  2. Proposen que una possible solució per la gran demanda d’estudiant, en particular, en el cas d’ADE, podria ser seleccionar l’estudiantat en el moment de l’accés. El Degà assenyala que ja fa un parell d’anys va fer una petició en aquest sentit a la Generalitat, en concret reduir el nombre d’accés a 150 alumnes, però se li va denegar, malgrat va argumentar la viabilitat econòmica i el caràcter positiu d’aquest mesura. L’equip sol·licita que des del rectorat s’hauria de fer pressió en aquesta direcció.
  3. Demanen un pacte institucional que digui quin és el compromís de docència del professorat i que un cop establert es vetlli perquè tots els centres el compleixin per evitar les discriminacions i desequilibris que hi han actualment. Cal tenir en compte que la ràtio de la UdL és de 9 alumnes per professor i en canvi a la FDE és de 40. Fan una petició concreta: que no es penalitzi als professors dels primers cursos, més nombrosos, si baixa la taxa de rendiment i que es contempli la possibilitat de dotar de més professorat al centre.
  4. La FDE és un centre que compleix i no manipula les dades en relació al pla docent, no és així en tos els centres i quan les dades no s’ajusten a la realitat no s’aprecia cap conseqüència.
  5. Reclamen que es faci un esforç per tal de revisar els llocs de treball del PAS i determinar quines necessitats hi ha, tant pel que fa a persones com a funcions, s’assenyala que encarregar aquesta tasca a una empresa externa no és garantia d’eficiència en el seu compliment.
  6. Demanen una major valoració i un reconeixement adequat per determinades tasques de gestió que es tradueixi en una redistribució dels punts de gestió estipulats per la Generalitat, de manera que als Degans, Caps d’estudi i, en particular, els coordinadors/es de titulació els sigui més fàcil adquirir un tram de gestió.
  7. Exposen que, pel que fa a la recerca, el centre se sent poc valorat. Manifesten que els agradaria que es tingués en compte la realitat de la recerca de la FDE per tal de que pogués tenir cabuda en el campus d’excel·lència Iberus.

En el diàleg amb l’equip de Deganat al voltant d’aquestes qüestions, el candidat i la Dra. Núria Camps, que l’acompanya, exposen que algunes es tracten al programa com és ara: el Pacte de Dedicació Acadèmica, la necessitat de tenir presents, a l’hora d’adoptar decisions, les necessitats especifiques de cada titulació o l’adequada valoració de la docència, entre altres. Finalment, el candidat es compromet a prendre nota i tenir presents les peticions efectuades per l’equip i a partir del diàleg intentar al llarg del mandat, si s’escau, veure com es poden anar resolent.

Agraeix també al Degà i al seu equip el haver-nos dedicat aquest temps de diàleg que, sens dubte, serveix per adquirir un major coneixement i presa de consciència de les qüestions que afecten i preocupen a la Facultat de Dret i Economia.

Share