Reunió amb l’equip directiu de l’EPS

El dimecres dia 6 d’abril, a la direcció de l’EPS, el candidat Jaume Lloveras, juntament amb Josep M. Miret, membre del seu equip, es van reunir amb l’equip directiu de l’EPS. Després d’una breu presentació de la candidatura per part del candidat, es va preguntar a la direcció de l’EPS sobre les seves inquietuds i prioritats.

El director Ferran Badia i els membres assistents del seu equip Francesc Giné i Toni Granollers van exposar els següents punts:

  1. L’Escola ha fet un esforç per a que tot l’estudiantat dels graus i d’alguns màsters tinguin pràctiques tutelades en empreses (PTE). De fet, és una assignatura obligatòria en els corresponents plans d’estudi. Tot i així, l’EPS només compta amb un coordinador de PTE que té un contracte d’ATP. Abans amb el pla estratègic d’enginyeria industrial es comptava amb un pressupost destinat a les PTE. Actualment la UdL no contempla cap figura contractual que s’adapti a les necessitats pròpies de les PTE. Es creu doncs que caldria trobar la figura adequada de PDI per a fer-se càrrec de la coordinació de les PTE, ja que com a assignatura obligatòria cal garantir que es dongui una bona formació a l’estudiantat.
  2. Aquest febrer l’EPS ha iniciat el màster d’enginyeria industrial, sent la primera escola de Catalunya que l’ha verificat i posat en marxa. Tot i així, per a la seva impartició i futura acreditació es creu que la plantilla de professorat necessita ampliar-se amb PDI que siguin enginyers industrials. Cal dir, que tant l’EPS com la UdL en general tenen molt poc professorat amb aquesta titulació.
  3. La direcció comenta que la plantilla de PDI de l’EPS ha estat molt ajustada des de la seva creació. I que en la titulació d’enginyeria de l’edificació hi ha hagut dificultat per trobar places a temps complet i que la docència d’algunes assignatures no s’ha cobert amb el perfil adequat de professorat. A més, amb la implantació dels nous graus s’ha reconvertit l’enginyeria tècnica industrial, especialitat mecànica, als graus d’enginyeria mecànica i al d’electrònica i automàtica industrial. I tot i l’interés dels col.legis professionals i les empreses del sector industrial per implantar el grau d’enginyeria elèctrica, no s’ha pogut tirar endavant per la falta de professorat. La direcció creu doncs que caldria dotar l’EPS d’algunes places més tant per implementar els graus correctament com per poder garantir el natural desenvolupament dels grups de recerca existents.
  4. També preocupen els espais previstos per a fer classes, cada vegada més buscats degut al nombre de titulacions que si’imparteixen al campus de Cappont i al nombre d’activitats que s’hi organitzen, i la forma de gestionar-los. Tot i axí, s’espera que en breu entri en funcionament una eina informàtica que podria simplificar-ne la gestió.
  5. Un darrer punt que es comenta és el del manteniment dels laboratoris. En el cas de laboratoris d’enginyeria industrial i de l’edificació no hi ha cap pressupost assignat ni per centres ni per departaments.

El candidat reconeix la importància del màster d’enginyeria industrial per a la UdL i que cal garantir la seva acreditació. Està d’acord en què cal trobar la figura per coordinar les PTE. Comenta que l’EPS és una escola jove, que per les seves titulacions, grups de recerca i vincles amb empreses, té un bon potencial de futur.

Agraeix també al director i al seu equip per haver dedicat aquest temps al diàleg que, sens dubte, ha permés adquirir un major coneixement i presa de consciència de les qüestions que afecten i preocupen a l’EPS.

Share