Reunió amb l’equip deganal de Medicina

El dijous dia 7 d’abril de 2011, a la Sala de Juntes del Deganat de Medicina, el candidat Jaume Lloveras, acompanyat per Fernando López-Gatius, Daniel Sanchis i Cristina Vega, membres del seu equip, va tenir una trobada amb l’equip de direcció de la Facultat de Medicina. Després d’una breu presentació de la candidatura per part del candidat, es va preguntar a l’equip de la Facultat sobre les seves inquietuds i propostes.

En conjunt, el Degà Joan Ribera i els membres assistents del seu equip Rosa Martí, Joan Prat, Montserrat Rué i Rosa Soler exposen els següents punts:

 1. Existeix preocupació per promoure l’eficàcia i motivació del personal d’administració i serveis (PAS) en general. Tot i ser la universitat catalana amb més membres del col·lectiu de PAS en relació al nombre de professors, a la Facultat de Medicina hi ha importants desajustos. El catàleg de llocs de treball del PAS ha quedat obsolet. Cal aconseguir un catàleg clar i transparent de promoció del PAS en funció dels mèrits per tal d’estimular el personal d’aquest col·lectiu que s’implica i treballa. A més a més, els cursos de formació de PAS haurien de tenir clara aplicació a la feina que realitzen o han de realitzar i, si convé, caldria promoure incentius econòmics per productivitat.
 2. Preocupació per les conseqüències per a la Facultat de Medicina de la retallada del pressupost a la Universitat proposada per la Generalitat. El Degà exposa que mentre hi ha centres que disposen de bosses econòmiques, la Facultat de Medicina ha hagut de fer front a despeses com ara la renovació i manteniment dels laboratoris de pràctiques i no existeixen fons econòmics als Departaments per fer front a les properes reduccions pressupostàries.
 3. Els procediments implementats per l’actual equip de govern per millorar certs aspectes de la gestió del centre poc eficaços, segons en Sr Joan Prat, com ara certs processos electrònics d’administració que caldria millorar, com el de la organització d’ R+D+i, on es demana major comunicació entre el rectorat i l’Oficina de Suport a la R+D+i.
 4. El Degà demana un sistema comptable que funcioni millor. Moltes hores dedicades pel Professorat Associat Clínic no estan correctament reflectides al DPPA. A més hi ha cada cop una pressió més forta assistencial per part dels Hospitals, de forma que hi ha risc de desmotivar els PA, que amb les dificultats que tot això comporta per la seva acreditació, generaran la pèrdua de membres d’aquest col·lectiu, que és essencial per la docència a la Facultat i les pràctiques als Hospitals. Durant els últims anys s’han perdut professors clínics mentre s’ha incrementat el nombre d’ensenyaments i d’oferta formativa. Essent actualment la taxa de professor a temps complet de 1 professor per cada 22 alumnes. Essent la pitjor de la UdL i de totes les Facultat de Medicina Espanyoles.
 5. El Degà també demana recolzament de l’equip rectoral en quant a la implementació i consolidació dels nous graus relacionats amb les Ciències de la Salut (tant en el referent a espais com a personal) com a via per a la estabilització de personal d’equips de recerca molt potents que d’altra manera es poden plantejar abandonar la UdL amb el risc de perdre visibilitat en aquest àmbit.
  Els estudis de Medicina i de Biomedicina estan tenint una demanda molt elevada, el què fa que el nivell de l’alumnat és molt elevat i cal cuidar-lo. Així mateix, la Facultat té adscrits grups de recerca molt potents que necessiten vies per poder incentivar l’estabilització d’aquests al Centre. Per aquest motiu, el Degà demana que es tingui això en compte a l’hora de determinar la distribució de responsabilitats dels nous graus, noves places i espais, així com una major interacció amb el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, que, segons el Degà, hauria de portar també el nom “Salut”.

El candidat reconeix la singularitat de la Facultat de Medicina en el que es refereix a la complexitat de gestió d’alumnes, professorat associat, espais, pràctiques al Centre i pràctiques als Hospitals i proposa un diàleg exhaustiu entre l’equip de Rectorat i la Facultat de Medicina, per tal de millorar els anteriors i altres aspectes. També comenta el seu desig de promoure dos perfils de PDI, un eminentment dedicat a la recerca i un dedicat majoritàriament a la realització i avançament en docència, en funció de capacitats demostrades, la qual cosa està inclosa al Pacte de Dedicació de la nostra candidatura.

Agraeix també al Degà i al seu equip el haver-nos dedicat aquest temps de diàleg que, sens dubte, serveix per adquirir un major coneixement i presa de consciència de les qüestions que afecten i preocupen a la Facultat de Medicina.

Share

Reunió amb l’estudiantat de les Facultats d’Infermeria i Medicina

La trobada amb l’estudiantat de la Facultat d’Infermeria i de la Facultat de Medicina va resultar profitosa per a identificar qüestions que preocupen i prioritats que caldrà establir. D’aquesta forma, en síntesi es posà de manifest la necessitat de dur a terme un seguiment acurat de la implementació dels graus per tal de revisar els sistemes d’avaluació d’aquests graus de forma que l’esforç individual de l’estudiant es pugui identificar millor.

Caldrà també crear i potenciar l’oferta formativa destinada als coordinadors de matèries de grau, incrementar el contacte acadèmic entre aquests últims i la resta de docents, així com també efectuar una aproximació respecte al Consell de l’Estudiantat i a la seva tasca.

Serà igualment imprescindible millorar els llocs de pràctiques i la ràtio tutors/tutoritzats en els pràcticums, adequar els horaris de pràctiques perquè sigui més fàcil compaginar-les amb les matèries de contingut teòric; tenir cura que les matrícules del proper any augmentin per sota del percentatge màxim que permet el Ministerio, incrementar les activitats socials i culturals adreçades a l’estudiantat de la UdL, entre altres qüestions.

Cal dir que l’equip valora molt positivament el grau d’implicació dels assistents a la reunió respecte a la UdL així com l’aportació d’idees que són tingudes en compte i que en una gran part, encara que mencionades de forma més general, estan presents al programa.

Share

Reunió amb el departament de Matemàtica

El dijous dia 7 d’abril, el candidat Jaume Lloveras, juntament amb Cristina Vega i Josep M. Miret, membres del seu equip, es van reunir a la sala 2.01 de l’EPS amb membres del departament de Matemàtica. Després d’una breu presentació de la candidatura per part del candidat, es va preguntar sobre les inquietuds i prioritats del departament.

El assistents, Josep Conde, Assumpta Estrada, Maite Grau, Santi Martínez, Víctor Mateu, Francesc Sebé i Rosana Tomàs, van exposar els següents punts:

 1. Durant els darrers anys el departament ha fet un esforç per impartir una docència de qualitat de les assignatures assignades, oferint docència repetida o reduïda en aquelles assignatures de primer curs que costen de superar. Tot i així, amb la implantació dels nous graus s’han deixat de fer accions que ens semblaven molt positives per a l’aprenentatge de l’estudiantat. I en canvi, ens hem trobat amb una normativa molt estricta pel que fa a l’avaluació que creiem tampoc beneficia a l’estudiantat. En aquest sentit, el departament demana que es tingui més en compte la tasca docent que està fent el professorat, així com la seva manera d’organitzar-se.
 2. En el departament hi ha professorat de diverses àrees de coneixement. Una de les àrees, didàctica de la matemàtica, és més específica que les altres. Amb els graus ha augmentat la docència que aquesta àrea imparteix i no s’hi troba professorat acreditat. Caldria doncs que es portés a terme una política que permetés formar professorat en aquesta àrea per després poder-lo incorporar al departament.
 3. Al departament hi ha professorat que són coordinadors de titulació que creuen que s’haurien de definir millor les tasques d’aquest càrrec i que s’hauria de simplicar l’aplicatiu per a la planificació docent de les matèries.
 4. Un darrer punt que es comenta és que si bé es valora molt positivament la tasca de recerca dels investigadors contractats Ramón y Cajal, una vegada s’incorporen al departament també han de fer tasques docents i, per tant, poden fer disminuir indirectament la docència que tenen assignada els altres membres.

El candidat reconeix que cal simplificar certs procediments i que s’ha d’impulsar un pacte de dedicació acadèmica entre el professorat. Que caldrà fer accions estratègiques per tenir professorat de diferents àmbits. Així mateix, comenta que seria convenient incrementar el nombre de becaris postdoctorals i potenciar la captació d’investigadors Ramón y Cajal o similars.

Agraeix també al departament de Matemàtica per haver dedicat aquest temps al diàleg que, sens dubte, ha permés adquirir un major coneixement dels temes que l’afecten i preocupen.

Share

Recull de premsa 7 d’abril

La Mañana

segre7-4

Segre

lamanyana7-4

Share

Reunió amb la direcció del Centre Dolors Piera

El dijous 7 d’abril el candidat a rector Jaume Lloveras, juntament amb Cristina Vega, membre del seu equip, es van reunir amb M. Ángeles Calero, directora del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones. Durant la trobada es van proposar les següents accions, que la candidatura de Jaume Lloveras valora positivament.

 1. Elaborar i implementar un projecte de Responsabilitat Social de la UdL, incloent, entre d’altres, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la discapacitat, el medi ambient, el desenvolupament sostenible i cooperació.
 2. Elaborar noves diagnosis sobre equitat de gènere a la UdL i desenvolupar polítiques d’igualtat fins a assolir la igualtat efectiva entre homes i dones.
 3. Promoure i aprovar un reglament d’actuació en cas de violència de gènere a la UdL i establir els mecanismes que facin efectiva aquesta actuació.
 4. Fomentar la formació en gènere i igualtat d’oportunitats als ensenyaments de grau i postgrau.
 5. Promoure la recerca en gènere.
 6. Visibilitzar les actuacions en matèria de gènere que porta a terme la UdL.
 7. Donar suport a la xarxa d’Unitats d’Igualtat de les Universitats Espanyoles.
Share