Reunió amb el departament de Pedagogia i Psicologia

La trobada entre membres del Departament de Pedagogia i Psicologia i representants de la candidatura ha permés seguir constatant els desequilibris existents en la UdL.

El Director del Departament exposà el nombre elevat de crèdits que estan realitzant els docents del PiP i com aquesta situació ha anat incrementant-se els darrers anys, enlloc de reduint-se. Es destaca l’esforç que ha fet aquest Departament, i tota la Facultat d’Educació, per tenir investigació de qualitat alhora que imparteix un alt nombre de crèdits. També s’ha posat de manifest la dificultat de trobar professorat acreditat d’algunes de les categories i que donada aquesta situació caldria pensar en figures intermitjes entre el professor associat i els acreditats lectors i/o agragats. Fet que permetria pensar en formar persones i que aquestes tinguessin la possibilitat de seguir una carrera acadèmica. També es creu que caldria revisar la forma d’assignar pressupost als departaments, responent més a les funcions que tenen.

A nivell docent es posa de manifest la necessitat de treballar fort per millorar el desplegament dels graus i el reconeixement de les pràctiques. Es proposa treballar per poder realitzar, a mig termini, un sistema de pràctiques en alternança.

Durant la reunió apareixeren altres temàtiques molt interessants i, sovint, coincidents amb la valoració realitzada per PDI de la universitat. Fet que ens fa pensar que hi ha una sèrie de temàtiques que preocupen a una part important dels departaments, alhora que n’hi ha altres específiques de centres i departaments.

A la trobada també assistiren PDI en formació que, tot i que participaran en una altra reunió per tractar específicament la seva situació, insistiren en la necessitat de que hi hagi més oportunitats de fer carrera acadèmica, es millorin les ajudes per a realitzar estades a l’estranger, etc.

En síntesi, la reunió va aportar molta informació a l’equip i va corroborar la idea de que existeixen desequilibris importants entre departaments i centres que és necessari tenir en compte en la política universitària.

Share

Reunió amb el departament de Didàctiques Específiques

La reunió entre membres de l’equip i una representació del Departament de Didàctiques específiques va permetre conèixer en profunditat l’evolució que ha fet el Departament des d’un punt de vista organitzatiu i de dotació de professorat.

El Departament, com d’altres de la UdL, expresa la necessitat de tenir professors-investigadors (lectors i agregats) que puguin realitzar carrera acadèmica i investigadora potenciant les línies de treball encetades i els grups de recerca existents. També es posa de manifest la necessitat d’un major reconeixement de les tutories de pràctiques, la millora d’espais per impartir determinades matèries (sobretot les relacionades amb l’educació física però no només), millorar la visibilitat del treball docent i de recerca que es realitza des d’aquest Departament, el conjunt de la Facultat d’Educació i la UdL, entre altres.

Creiem que la trobada ha estat beneficiosa per tots els assistents ja que varen poder identificar necessitats, punts de millora i preocupacions particulars i generals. Els assistents que formen part de l’equip de Jaume Lloveras coincidiren en valorar la reunió com a molt positiva pel que suposa de coneixement en profunditat de l’evolució i situació actual d’aquest Departament que té línies de recerca d’alt impacte social i educatiu.

Share