Reunió amb el departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

El dimecres dia 13 d’abril, el candidat Jaume Lloveras, juntament amb Josep M. Miret, membre del seu equip, es van reunir a la sala de graus de l’EPS amb la direcció i representants del departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial (DIEI). Els assistents, Francesc Giné, Josep L. Lérida, Miquel Nogués, Marta Oliva, Concepció Roig, Montse Sendín i Francesc Solsona, van exposar els següents punts:

 1. El DIEI és el departament més gran de la UdL i, en canvi, no està representat en l’equip d’aquesta candidatura a rectorat. Des de la direcció es demana quina és la visió que el candidat té del DIEI i, en cas de prosperar la seva candidatura, què farà per conèixer i tenir en compte l’opinió dels membres del DIEI.
 2. El DIEI compta amb professorat lector que està fent una bona tasca docent i de recerca. Es creu que s’haurien de tirar endavant polítiques de professorat que garanteixin l’estabilització del professorat lector.
 3. En el màster d’Enginyeria Industrial que s’ha iniciat aquest curs, l’informe que ha elaborat ANECA sobre la seva verificació diu en un dels punts que hi falta professorat amb la titulació d’Enginyeria Industrial. Els representants del DIEI consideren que en els propers cursos s’hauria d’incorporar al DIEI professorat acreditat amb aquesta titulació per tal de garantir l’acreditació d’aquest màster d’Enginyeria Industrial.
 4. La plantilla que té el DIEI per impartir les diferents titulacions ha estat des dels seus inicis molt ajustada. De fet, quan es va implantar la planificació estratègica a l’EPS s’anomenava plantilla de mínims. Tenint en compte que el DPPA, amb tota la informació que actualment s’està entrant no detecta aquests desajustos, es demana que se simplifiqui al màxim. Es creu que pel que fa a recerca seria suficient tenir en compte els sexennis i les publicacions indexades.
 5. El DIEI té laboratoris amb equipament costós tant d’enginyeria industrial com d’enginyeria de l’edificació. Tot i així, ni en el pressupost assignat al DIEI, ni al de l’EPS, hi ha cap partida per al mateniment d’aquests equips. A més, tampoc es fa cap diferència pel fet que les assignatures que imparteix el DIEI siguin de caire experimental. Es comenta que seria bó tenir en compte el manteniment dels laboratoris en la distribució del pressupost als departaments.
 6. El departament té un professor ATP que coordina el practicum de les titulacions d’Enginyeria Industrial i d’Enginyeria de l’Edificació. Amb els nous graus, aquesta tasca s’haurà d’estendre a les pràctiques tutelades en empresa (PTE) dels estudiants del grau d’Enginyeria Informàtica. Des del departament es creu que s’hauria de trobar la figura adequada per fer les tasques de coordinació de les PTE.

El candidat comenta que el departament té un bon potencial de futur i que s’ha parlat amb membres del DIEI per incorporar-se, en cas de sortir escollit, com adjunts al seu equip. També creu que s’ha de simplificar el DPPA i que s’ha d’impulsar un pacte de dedicació acadèmica entre el professorat. Així mateix, comenta que el màster d’Enginyeria Industrial és de gran importància per a la UdL i que caldrà fer tot el que sigui necessari per assegurar la seva acreditació. Agraeix també al DIEI per haver dedicat aquest temps al diàleg que, sens dubte, ha permés adquirir un major coneixement dels temes que l’afecten i preocupen.

Share

Reunió amb el Personal Investigador en formació

Les dues reunions mantingudes entre l’equip de Jaume Lloveras i el PDI en formació, a més de les aportacions obtingudes en trobades amb els Departaments en què també hi eren presents membres d’aquest col·lectiu, ens han permés identificar les qüestions que més preocupen i que, al nostre entendre, cal treballar intensament els propers anys ja que es tracta d’un col·lectiu clau de la nostra universitat pel fet que, en molts casos, seran els futurs docents i cal que es formin i treballin en les millors condicions. Concretament hem identificat com a aspectes de millora:

 1. Dur a terme una política externa activa (envers la Generalitat i el Ministerio) a favor de l’increment de les beques d’iniciació a la recerca i de formació predoctoral i postdoctoral. De fet, l’equip Lloveras proposa ja al seu programa la creació d’una convocatòria de beques postdoctorals a la UdL.
 2. Potenciar el reconeixement social, empresarial i institucional de les persones que tinguin un títol de doctor.
 3. Donar suport als processos d’inserció professional dels investigadors en formació.
 4. Identificar les àrees de coneixement que requeriran d’un recanvi generacional i que no tenen, en aquest moment, PDI en formació.
 5. Millorar el reconeixement de les activitats que realitza el PDI en formació i definir, amb més claredat, quines són les activitats que han de realitzar.
 6. Permetre que el PDI en formació pugui impartir més docència i que sigui un dret impartir-ne. Tenint en compte la situació dels docents actuals, articular propostes perquè el PDI en formació que ho desitgi pugui anar adquirint experiència docent.
 7. Potenciar les ajudes per als becaris i becàries (FI, FU, UdL, etc.) perquè puguin realitzar estades de recerca a l’estranger.
 8. Establir unes mínimes condicions de treball (quant a espai, equipament, material informàtic, etc.) de tots els PDI en formació de la UdL (amb independència d’allò que cada grup de recerca consideri adient aportar).
 9. Regularitzar la situació salarial del personal en formació quan a la reducció del 5% (és a dir, treballar per retornar a la situació salarial d’abans de la “retallada” i retorn dels pagaments no realitzats).
 10. Establir mecanismes perquè tot el personal investigador de la UdL, però especialment aquell que es troba en formació, no hagi de fer despeses d’avançada quan es tracta d’activitats relacionades amb la seva activitat (assistència a congressos, estades a l’estranger, etc.).
 11. Treballar per a reforçar les capacitats de gestió de projectes de recerca mitjançant la formació de tècnics/-ques de suport especialitzats (CDTI de capacitación de gestores i SPEI-Agaur).
Share