Recull de premsa 7 d’abril

La Mañana

segre7-4

Segre

lamanyana7-4

Share

Reunió amb la direcció del Centre Dolors Piera

El dijous 7 d’abril el candidat a rector Jaume Lloveras, juntament amb Cristina Vega, membre del seu equip, es van reunir amb M. Ángeles Calero, directora del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones. Durant la trobada es van proposar les següents accions, que la candidatura de Jaume Lloveras valora positivament.

 1. Elaborar i implementar un projecte de Responsabilitat Social de la UdL, incloent, entre d’altres, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la discapacitat, el medi ambient, el desenvolupament sostenible i cooperació.
 2. Elaborar noves diagnosis sobre equitat de gènere a la UdL i desenvolupar polítiques d’igualtat fins a assolir la igualtat efectiva entre homes i dones.
 3. Promoure i aprovar un reglament d’actuació en cas de violència de gènere a la UdL i establir els mecanismes que facin efectiva aquesta actuació.
 4. Fomentar la formació en gènere i igualtat d’oportunitats als ensenyaments de grau i postgrau.
 5. Promoure la recerca en gènere.
 6. Visibilitzar les actuacions en matèria de gènere que porta a terme la UdL.
 7. Donar suport a la xarxa d’Unitats d’Igualtat de les Universitats Espanyoles.
Share

Reunió amb l’equip directiu de l’EPS

El dimecres dia 6 d’abril, a la direcció de l’EPS, el candidat Jaume Lloveras, juntament amb Josep M. Miret, membre del seu equip, es van reunir amb l’equip directiu de l’EPS. Després d’una breu presentació de la candidatura per part del candidat, es va preguntar a la direcció de l’EPS sobre les seves inquietuds i prioritats.

El director Ferran Badia i els membres assistents del seu equip Francesc Giné i Toni Granollers van exposar els següents punts:

 1. L’Escola ha fet un esforç per a que tot l’estudiantat dels graus i d’alguns màsters tinguin pràctiques tutelades en empreses (PTE). De fet, és una assignatura obligatòria en els corresponents plans d’estudi. Tot i així, l’EPS només compta amb un coordinador de PTE que té un contracte d’ATP. Abans amb el pla estratègic d’enginyeria industrial es comptava amb un pressupost destinat a les PTE. Actualment la UdL no contempla cap figura contractual que s’adapti a les necessitats pròpies de les PTE. Es creu doncs que caldria trobar la figura adequada de PDI per a fer-se càrrec de la coordinació de les PTE, ja que com a assignatura obligatòria cal garantir que es dongui una bona formació a l’estudiantat.
 2. Aquest febrer l’EPS ha iniciat el màster d’enginyeria industrial, sent la primera escola de Catalunya que l’ha verificat i posat en marxa. Tot i així, per a la seva impartició i futura acreditació es creu que la plantilla de professorat necessita ampliar-se amb PDI que siguin enginyers industrials. Cal dir, que tant l’EPS com la UdL en general tenen molt poc professorat amb aquesta titulació.
 3. La direcció comenta que la plantilla de PDI de l’EPS ha estat molt ajustada des de la seva creació. I que en la titulació d’enginyeria de l’edificació hi ha hagut dificultat per trobar places a temps complet i que la docència d’algunes assignatures no s’ha cobert amb el perfil adequat de professorat. A més, amb la implantació dels nous graus s’ha reconvertit l’enginyeria tècnica industrial, especialitat mecànica, als graus d’enginyeria mecànica i al d’electrònica i automàtica industrial. I tot i l’interés dels col.legis professionals i les empreses del sector industrial per implantar el grau d’enginyeria elèctrica, no s’ha pogut tirar endavant per la falta de professorat. La direcció creu doncs que caldria dotar l’EPS d’algunes places més tant per implementar els graus correctament com per poder garantir el natural desenvolupament dels grups de recerca existents.
 4. També preocupen els espais previstos per a fer classes, cada vegada més buscats degut al nombre de titulacions que si’imparteixen al campus de Cappont i al nombre d’activitats que s’hi organitzen, i la forma de gestionar-los. Tot i axí, s’espera que en breu entri en funcionament una eina informàtica que podria simplificar-ne la gestió.
 5. Un darrer punt que es comenta és el del manteniment dels laboratoris. En el cas de laboratoris d’enginyeria industrial i de l’edificació no hi ha cap pressupost assignat ni per centres ni per departaments.

El candidat reconeix la importància del màster d’enginyeria industrial per a la UdL i que cal garantir la seva acreditació. Està d’acord en què cal trobar la figura per coordinar les PTE. Comenta que l’EPS és una escola jove, que per les seves titulacions, grups de recerca i vincles amb empreses, té un bon potencial de futur.

Agraeix també al director i al seu equip per haver dedicat aquest temps al diàleg que, sens dubte, ha permés adquirir un major coneixement i presa de consciència de les qüestions que afecten i preocupen a l’EPS.

Share

Reunió amb l’equip directiu de l’ETSEA

El dimarts dia 5 d’abril de 2011, a la direcció de l’ETSEA, el candidat Jaume Lloveras, acompanyat per Fernando López-Gatius, Josep M. Miret i Cristina Vega, membres del seu equip, va tenir una trobada amb l’equip de la direcció de l’ETSEA. Després d’una breu presentació de la candidatura per part del candidat, es va preguntar a l’equip de l’ETSEA sobre les seves inquietuds i prioritats.

En conjunt, la directora M. Rosa Teira i els membres assistents del seu equip Yolanda Soria, Josep M. Jové i Joan Segarra van exposar els següents punts:

 1. Existeix preocupació per la Política de professorat. La directora deixa palès que el 2010 el 59% de les publicacions SCI de la UdL es van fer des de l’ETSEA, posant de relleu la també important tasca recercadora del PDI de la UdL. El candidat respon que el Pacte de Dedicació que proposa en el seu programa electoral contempla aquesta diversitat de dedicacions del PDI.
 2. L’equip de direcció d’ETSEA demana als candidats que pensin en responsabilitzar del bon desenvolupament de les pràctiques obligatòries en empresa a una persona titulada superior per campus o per àmbit temàtic.
 3. Una altra preocupació del centre és el seguiment de les titulacions, el seu contingut i la satisfacció dels estudiants, sobre tot pel que fa als màsters professionalitzadors.
 4. Qüestionen que serveis interns de la UdL cobrin per la prestació de serveis i que en alguns casos el resultat no sigui tant professional com es podria esperar.
 5. Pel que fa al repartiment de recursos informàtics entre els centres i campus, l’equip de direcció manifesta que el canvi freqüent de criteris ha estat perjudicant l’ETSEA.
 6. Pel que fa al PAS, l’equip de direcció d’ETSEA està força satisfet del PAS del centre, però en general considera que cal reforçar la idea que el primer és el servei a la UdL, i que el gaudi dels drets laborals queda supeditat al servei.

El candidat reconeix la singularitat de l’ETSEA, pel que fa a algunes titulacions. També comenta el seu desig de promoure dos perfils de PDI, un d’ eminentment recercador i un de més dedicat a la docència, tal com assenyala l’esborrany del estatut del PDI.

Agraeix també a la directora i al seu equip el haver dedicat aquest temps al diàleg que, sens dubte, serveix per adquirir un major coneixement i presa de consciència de les qüestions que afecten i preocupen la direcció d’ETSEA.

Share

Recull de premsa 3 d’abril

La Mañana
Jaume Lloveras

Share

Visita al Parc Científic i Tecnològic

parccientific.resized

Avu¡, dia 1 d’abril. hem visitat el Parc Científic i Tecnològic acompanyats per l’alcalde de Lleida Àngel Ros i pel gerent del PCiTAL Josep Clotet, veient de primera mà les potencialitats que ofereix el Parc tant per la recerca i la tranferència de coneixement com per l’inserció laboral dels nostres estudiants.

Share

Reunió amb equip deganal FDE

En la reunió del 1 d’abril de 2011 amb els membres de l’equip de Deganat de la FDE, el candidat, ha començat fent una breu presentació i comentari d’alguns aspectes del seu programa. Així mateix ha posat de manifest que és conscient de l’elevat nombre d’estudiantat de la Facultat que dificulta al professorat el poder dedicar el temps corresponent a la recerca i per tant a reunir els mèrits necessaris per promocionar-se. Demana als membres de l’equip que facin les seves propostes perquè sobretot es tracta d’escoltar i prendre nota.

En conjunt, el Degà Pere Enciso i els membres del seu equip: Dra. Mercè Castillo, Dr. Eduard Cristóbal, Dra. Dora Padial i Dra. Maria José Puyalto, exposen les següents qüestions:

 1. Cal reformular el DPPA. Creuen que hi ha d’haver un instrument de recollida de dades però és necessari modificar els ítems que inclou perquè la recerca està ponderada en detriment de la docència. A més el tractament de la informació no és el correcte.
 2. Proposen que una possible solució per la gran demanda d’estudiant, en particular, en el cas d’ADE, podria ser seleccionar l’estudiantat en el moment de l’accés. El Degà assenyala que ja fa un parell d’anys va fer una petició en aquest sentit a la Generalitat, en concret reduir el nombre d’accés a 150 alumnes, però se li va denegar, malgrat va argumentar la viabilitat econòmica i el caràcter positiu d’aquest mesura. L’equip sol·licita que des del rectorat s’hauria de fer pressió en aquesta direcció.
 3. Demanen un pacte institucional que digui quin és el compromís de docència del professorat i que un cop establert es vetlli perquè tots els centres el compleixin per evitar les discriminacions i desequilibris que hi han actualment. Cal tenir en compte que la ràtio de la UdL és de 9 alumnes per professor i en canvi a la FDE és de 40. Fan una petició concreta: que no es penalitzi als professors dels primers cursos, més nombrosos, si baixa la taxa de rendiment i que es contempli la possibilitat de dotar de més professorat al centre.
 4. La FDE és un centre que compleix i no manipula les dades en relació al pla docent, no és així en tos els centres i quan les dades no s’ajusten a la realitat no s’aprecia cap conseqüència.
 5. Reclamen que es faci un esforç per tal de revisar els llocs de treball del PAS i determinar quines necessitats hi ha, tant pel que fa a persones com a funcions, s’assenyala que encarregar aquesta tasca a una empresa externa no és garantia d’eficiència en el seu compliment.
 6. Demanen una major valoració i un reconeixement adequat per determinades tasques de gestió que es tradueixi en una redistribució dels punts de gestió estipulats per la Generalitat, de manera que als Degans, Caps d’estudi i, en particular, els coordinadors/es de titulació els sigui més fàcil adquirir un tram de gestió.
 7. Exposen que, pel que fa a la recerca, el centre se sent poc valorat. Manifesten que els agradaria que es tingués en compte la realitat de la recerca de la FDE per tal de que pogués tenir cabuda en el campus d’excel·lència Iberus.

En el diàleg amb l’equip de Deganat al voltant d’aquestes qüestions, el candidat i la Dra. Núria Camps, que l’acompanya, exposen que algunes es tracten al programa com és ara: el Pacte de Dedicació Acadèmica, la necessitat de tenir presents, a l’hora d’adoptar decisions, les necessitats especifiques de cada titulació o l’adequada valoració de la docència, entre altres. Finalment, el candidat es compromet a prendre nota i tenir presents les peticions efectuades per l’equip i a partir del diàleg intentar al llarg del mandat, si s’escau, veure com es poden anar resolent.

Agraeix també al Degà i al seu equip el haver-nos dedicat aquest temps de diàleg que, sens dubte, serveix per adquirir un major coneixement i presa de consciència de les qüestions que afecten i preocupen a la Facultat de Dret i Economia.

Share

← Previous Page