Reunió amb el departament de Matemàtica

El dijous dia 7 d’abril, el candidat Jaume Lloveras, juntament amb Cristina Vega i Josep M. Miret, membres del seu equip, es van reunir a la sala 2.01 de l’EPS amb membres del departament de Matemàtica. Després d’una breu presentació de la candidatura per part del candidat, es va preguntar sobre les inquietuds i prioritats del departament.

El assistents, Josep Conde, Assumpta Estrada, Maite Grau, Santi Martínez, Víctor Mateu, Francesc Sebé i Rosana Tomàs, van exposar els següents punts:

 1. Durant els darrers anys el departament ha fet un esforç per impartir una docència de qualitat de les assignatures assignades, oferint docència repetida o reduïda en aquelles assignatures de primer curs que costen de superar. Tot i així, amb la implantació dels nous graus s’han deixat de fer accions que ens semblaven molt positives per a l’aprenentatge de l’estudiantat. I en canvi, ens hem trobat amb una normativa molt estricta pel que fa a l’avaluació que creiem tampoc beneficia a l’estudiantat. En aquest sentit, el departament demana que es tingui més en compte la tasca docent que està fent el professorat, així com la seva manera d’organitzar-se.
 2. En el departament hi ha professorat de diverses àrees de coneixement. Una de les àrees, didàctica de la matemàtica, és més específica que les altres. Amb els graus ha augmentat la docència que aquesta àrea imparteix i no s’hi troba professorat acreditat. Caldria doncs que es portés a terme una política que permetés formar professorat en aquesta àrea per després poder-lo incorporar al departament.
 3. Al departament hi ha professorat que són coordinadors de titulació que creuen que s’haurien de definir millor les tasques d’aquest càrrec i que s’hauria de simplicar l’aplicatiu per a la planificació docent de les matèries.
 4. Un darrer punt que es comenta és que si bé es valora molt positivament la tasca de recerca dels investigadors contractats Ramón y Cajal, una vegada s’incorporen al departament també han de fer tasques docents i, per tant, poden fer disminuir indirectament la docència que tenen assignada els altres membres.

El candidat reconeix que cal simplificar certs procediments i que s’ha d’impulsar un pacte de dedicació acadèmica entre el professorat. Que caldrà fer accions estratègiques per tenir professorat de diferents àmbits. Així mateix, comenta que seria convenient incrementar el nombre de becaris postdoctorals i potenciar la captació d’investigadors Ramón y Cajal o similars.

Agraeix també al departament de Matemàtica per haver dedicat aquest temps al diàleg que, sens dubte, ha permés adquirir un major coneixement dels temes que l’afecten i preocupen.

Share

Recull de premsa 7 d’abril

La Mañana

segre7-4

Segre

lamanyana7-4

Share

Reunió amb la direcció del Centre Dolors Piera

El dijous 7 d’abril el candidat a rector Jaume Lloveras, juntament amb Cristina Vega, membre del seu equip, es van reunir amb M. Ángeles Calero, directora del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones. Durant la trobada es van proposar les següents accions, que la candidatura de Jaume Lloveras valora positivament.

 1. Elaborar i implementar un projecte de Responsabilitat Social de la UdL, incloent, entre d’altres, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la discapacitat, el medi ambient, el desenvolupament sostenible i cooperació.
 2. Elaborar noves diagnosis sobre equitat de gènere a la UdL i desenvolupar polítiques d’igualtat fins a assolir la igualtat efectiva entre homes i dones.
 3. Promoure i aprovar un reglament d’actuació en cas de violència de gènere a la UdL i establir els mecanismes que facin efectiva aquesta actuació.
 4. Fomentar la formació en gènere i igualtat d’oportunitats als ensenyaments de grau i postgrau.
 5. Promoure la recerca en gènere.
 6. Visibilitzar les actuacions en matèria de gènere que porta a terme la UdL.
 7. Donar suport a la xarxa d’Unitats d’Igualtat de les Universitats Espanyoles.
Share

Reunió amb l’equip directiu de l’EPS

El dimecres dia 6 d’abril, a la direcció de l’EPS, el candidat Jaume Lloveras, juntament amb Josep M. Miret, membre del seu equip, es van reunir amb l’equip directiu de l’EPS. Després d’una breu presentació de la candidatura per part del candidat, es va preguntar a la direcció de l’EPS sobre les seves inquietuds i prioritats.

El director Ferran Badia i els membres assistents del seu equip Francesc Giné i Toni Granollers van exposar els següents punts:

 1. L’Escola ha fet un esforç per a que tot l’estudiantat dels graus i d’alguns màsters tinguin pràctiques tutelades en empreses (PTE). De fet, és una assignatura obligatòria en els corresponents plans d’estudi. Tot i així, l’EPS només compta amb un coordinador de PTE que té un contracte d’ATP. Abans amb el pla estratègic d’enginyeria industrial es comptava amb un pressupost destinat a les PTE. Actualment la UdL no contempla cap figura contractual que s’adapti a les necessitats pròpies de les PTE. Es creu doncs que caldria trobar la figura adequada de PDI per a fer-se càrrec de la coordinació de les PTE, ja que com a assignatura obligatòria cal garantir que es dongui una bona formació a l’estudiantat.
 2. Aquest febrer l’EPS ha iniciat el màster d’enginyeria industrial, sent la primera escola de Catalunya que l’ha verificat i posat en marxa. Tot i així, per a la seva impartició i futura acreditació es creu que la plantilla de professorat necessita ampliar-se amb PDI que siguin enginyers industrials. Cal dir, que tant l’EPS com la UdL en general tenen molt poc professorat amb aquesta titulació.
 3. La direcció comenta que la plantilla de PDI de l’EPS ha estat molt ajustada des de la seva creació. I que en la titulació d’enginyeria de l’edificació hi ha hagut dificultat per trobar places a temps complet i que la docència d’algunes assignatures no s’ha cobert amb el perfil adequat de professorat. A més, amb la implantació dels nous graus s’ha reconvertit l’enginyeria tècnica industrial, especialitat mecànica, als graus d’enginyeria mecànica i al d’electrònica i automàtica industrial. I tot i l’interés dels col.legis professionals i les empreses del sector industrial per implantar el grau d’enginyeria elèctrica, no s’ha pogut tirar endavant per la falta de professorat. La direcció creu doncs que caldria dotar l’EPS d’algunes places més tant per implementar els graus correctament com per poder garantir el natural desenvolupament dels grups de recerca existents.
 4. També preocupen els espais previstos per a fer classes, cada vegada més buscats degut al nombre de titulacions que si’imparteixen al campus de Cappont i al nombre d’activitats que s’hi organitzen, i la forma de gestionar-los. Tot i axí, s’espera que en breu entri en funcionament una eina informàtica que podria simplificar-ne la gestió.
 5. Un darrer punt que es comenta és el del manteniment dels laboratoris. En el cas de laboratoris d’enginyeria industrial i de l’edificació no hi ha cap pressupost assignat ni per centres ni per departaments.

El candidat reconeix la importància del màster d’enginyeria industrial per a la UdL i que cal garantir la seva acreditació. Està d’acord en què cal trobar la figura per coordinar les PTE. Comenta que l’EPS és una escola jove, que per les seves titulacions, grups de recerca i vincles amb empreses, té un bon potencial de futur.

Agraeix també al director i al seu equip per haver dedicat aquest temps al diàleg que, sens dubte, ha permés adquirir un major coneixement i presa de consciència de les qüestions que afecten i preocupen a l’EPS.

Share

Reunió amb l’equip directiu de l’ETSEA

El dimarts dia 5 d’abril de 2011, a la direcció de l’ETSEA, el candidat Jaume Lloveras, acompanyat per Fernando López-Gatius, Josep M. Miret i Cristina Vega, membres del seu equip, va tenir una trobada amb l’equip de la direcció de l’ETSEA. Després d’una breu presentació de la candidatura per part del candidat, es va preguntar a l’equip de l’ETSEA sobre les seves inquietuds i prioritats.

En conjunt, la directora M. Rosa Teira i els membres assistents del seu equip Yolanda Soria, Josep M. Jové i Joan Segarra van exposar els següents punts:

 1. Existeix preocupació per la Política de professorat. La directora deixa palès que el 2010 el 59% de les publicacions SCI de la UdL es van fer des de l’ETSEA, posant de relleu la també important tasca recercadora del PDI de la UdL. El candidat respon que el Pacte de Dedicació que proposa en el seu programa electoral contempla aquesta diversitat de dedicacions del PDI.
 2. L’equip de direcció d’ETSEA demana als candidats que pensin en responsabilitzar del bon desenvolupament de les pràctiques obligatòries en empresa a una persona titulada superior per campus o per àmbit temàtic.
 3. Una altra preocupació del centre és el seguiment de les titulacions, el seu contingut i la satisfacció dels estudiants, sobre tot pel que fa als màsters professionalitzadors.
 4. Qüestionen que serveis interns de la UdL cobrin per la prestació de serveis i que en alguns casos el resultat no sigui tant professional com es podria esperar.
 5. Pel que fa al repartiment de recursos informàtics entre els centres i campus, l’equip de direcció manifesta que el canvi freqüent de criteris ha estat perjudicant l’ETSEA.
 6. Pel que fa al PAS, l’equip de direcció d’ETSEA està força satisfet del PAS del centre, però en general considera que cal reforçar la idea que el primer és el servei a la UdL, i que el gaudi dels drets laborals queda supeditat al servei.

El candidat reconeix la singularitat de l’ETSEA, pel que fa a algunes titulacions. També comenta el seu desig de promoure dos perfils de PDI, un d’ eminentment recercador i un de més dedicat a la docència, tal com assenyala l’esborrany del estatut del PDI.

Agraeix també a la directora i al seu equip el haver dedicat aquest temps al diàleg que, sens dubte, serveix per adquirir un major coneixement i presa de consciència de les qüestions que afecten i preocupen la direcció d’ETSEA.

Share

Recull de premsa 3 d’abril

La Mañana
Jaume Lloveras

Share

Visita al Parc Científic i Tecnològic

parccientific.resized

Avu¡, dia 1 d’abril. hem visitat el Parc Científic i Tecnològic acompanyats per l’alcalde de Lleida Àngel Ros i pel gerent del PCiTAL Josep Clotet, veient de primera mà les potencialitats que ofereix el Parc tant per la recerca i la tranferència de coneixement com per l’inserció laboral dels nostres estudiants.

Share

Reunió amb equip deganal FDE

En la reunió del 1 d’abril de 2011 amb els membres de l’equip de Deganat de la FDE, el candidat, ha començat fent una breu presentació i comentari d’alguns aspectes del seu programa. Així mateix ha posat de manifest que és conscient de l’elevat nombre d’estudiantat de la Facultat que dificulta al professorat el poder dedicar el temps corresponent a la recerca i per tant a reunir els mèrits necessaris per promocionar-se. Demana als membres de l’equip que facin les seves propostes perquè sobretot es tracta d’escoltar i prendre nota.

En conjunt, el Degà Pere Enciso i els membres del seu equip: Dra. Mercè Castillo, Dr. Eduard Cristóbal, Dra. Dora Padial i Dra. Maria José Puyalto, exposen les següents qüestions:

 1. Cal reformular el DPPA. Creuen que hi ha d’haver un instrument de recollida de dades però és necessari modificar els ítems que inclou perquè la recerca està ponderada en detriment de la docència. A més el tractament de la informació no és el correcte.
 2. Proposen que una possible solució per la gran demanda d’estudiant, en particular, en el cas d’ADE, podria ser seleccionar l’estudiantat en el moment de l’accés. El Degà assenyala que ja fa un parell d’anys va fer una petició en aquest sentit a la Generalitat, en concret reduir el nombre d’accés a 150 alumnes, però se li va denegar, malgrat va argumentar la viabilitat econòmica i el caràcter positiu d’aquest mesura. L’equip sol·licita que des del rectorat s’hauria de fer pressió en aquesta direcció.
 3. Demanen un pacte institucional que digui quin és el compromís de docència del professorat i que un cop establert es vetlli perquè tots els centres el compleixin per evitar les discriminacions i desequilibris que hi han actualment. Cal tenir en compte que la ràtio de la UdL és de 9 alumnes per professor i en canvi a la FDE és de 40. Fan una petició concreta: que no es penalitzi als professors dels primers cursos, més nombrosos, si baixa la taxa de rendiment i que es contempli la possibilitat de dotar de més professorat al centre.
 4. La FDE és un centre que compleix i no manipula les dades en relació al pla docent, no és així en tos els centres i quan les dades no s’ajusten a la realitat no s’aprecia cap conseqüència.
 5. Reclamen que es faci un esforç per tal de revisar els llocs de treball del PAS i determinar quines necessitats hi ha, tant pel que fa a persones com a funcions, s’assenyala que encarregar aquesta tasca a una empresa externa no és garantia d’eficiència en el seu compliment.
 6. Demanen una major valoració i un reconeixement adequat per determinades tasques de gestió que es tradueixi en una redistribució dels punts de gestió estipulats per la Generalitat, de manera que als Degans, Caps d’estudi i, en particular, els coordinadors/es de titulació els sigui més fàcil adquirir un tram de gestió.
 7. Exposen que, pel que fa a la recerca, el centre se sent poc valorat. Manifesten que els agradaria que es tingués en compte la realitat de la recerca de la FDE per tal de que pogués tenir cabuda en el campus d’excel·lència Iberus.

En el diàleg amb l’equip de Deganat al voltant d’aquestes qüestions, el candidat i la Dra. Núria Camps, que l’acompanya, exposen que algunes es tracten al programa com és ara: el Pacte de Dedicació Acadèmica, la necessitat de tenir presents, a l’hora d’adoptar decisions, les necessitats especifiques de cada titulació o l’adequada valoració de la docència, entre altres. Finalment, el candidat es compromet a prendre nota i tenir presents les peticions efectuades per l’equip i a partir del diàleg intentar al llarg del mandat, si s’escau, veure com es poden anar resolent.

Agraeix també al Degà i al seu equip el haver-nos dedicat aquest temps de diàleg que, sens dubte, serveix per adquirir un major coneixement i presa de consciència de les qüestions que afecten i preocupen a la Facultat de Dret i Economia.

Share

Reunió amb el col.lectiu de Biblioteques

En la reunió del dia 31 de març amb l’anomenat col·lectiu de biblioteques, se’ns va plantejar les seves principals inquietuds.

En primer lloc volen deixar clar que són un servei ben considerat de qualitat i obert a tothom. Els plantejaments principals son:

 1. a) Horari del servei en el torn de tarda. Mirar la possibilitat de tancar més aviat per la nit, ja que hi solen haver pocs usuaris a partir de les 21.00, amb la següent despesa energètica. A més a més no es cobreixen les baixes maternals, etc.
  b) Horari del PAS del servei en horari de matí. Mirar la possibilitat de que puguin fer jornada continuada donat que és un servei amb doble torn.
 2. Necessitat de clarificar l’entrada a les biblioteques, per part de gent de fora de la Universitat, en dies de màxima demanda.
 3. Necessitat d’elaborar les fitxes de funcions i necessitats dels llocs de treball, per adaptar-los als canvis.
 4. El Servei de Biblioteca i Documentació dependrà del Vicerectorat d’Infraestructures, Sostenibilitat i Tecnologies.

El candidat, tal i com ja va fer en algun cas en el torn d’estiu, està disposat a revisar els horaris sempre basats en criteris d’ús del servei. Pel que fa a les fitxes val el que ha dit en les reunions anteriors amb els representants del PAS.

Share

Reunió amb representants PDI Funcionari i Laboral

En la reunió del dia 31 de març de 2011 amb els representants del PDI laboral i del PDI funcionari se’ns van plantejar les seves principals inquietuds i reivindicacions i se’ns va preguntar la nostra opinió.

El candidat va començar fent una breu exposició d’alguns aspectes del seu programa, a més de la seva trajectòria a la Comissió de Personal Docent i Investigador de la UdL, entre els quals va destacar: la internacionalització, el dret de tot el professorat acreditat a estabilitzar-se i promocionar-se, el dret de tots els contractats Ramon y Cajal o similars a accedir en un termini raonable a la contractació, i la necessitat d’una política d’anys sabàtics.

Els representats van posar de manifest les qüestions següents, les quals es van discutir amb els representants de l’equip del candidat.

 1. Els representats de la Junta de Personal Acadèmic han d’estar presents en les reunions de presa de decisions sobre el col·lectiu. Posen de manifest la necessitat de buscar el consens en les qüestions que els afecten, tal com està previst en el Estatuto Básico del Empleado Público. És per això que proposen que es constitueixi una mesa de diàleg.
 2. Necessitat de modificar la manera de contabilitzar la recerca en el DPPA i tenir en compte els criteris del Ministerio per l’obtenció de sexennis
 3. El PDI funcionari accedeix als sexennis i a les acreditacions amb més facilitat que el PDI–L ja que l’ANECA té uns criteris diferents als de l’AQU. Des de la universitat (juntament també amb altres universitats) caldria fer pressió en els òrgans corresponents de la Generalitat per tal d’evitar greuges.
 4. Establir com a promoció el pas entre PDI laboral i PDI funcionari. Això implica que els PDI laborals acreditats puguin passar a PDI funcionaris en condicions similars a les d’una promoció.
 5. Descongelació de les promocions de PDI laboral a PDI funcionari, bloquejades en els darrers consells de govern.
 6. Necessitat de transparència en els criteris de pressa de decisions.
 7. Necessitat d’una política real d’anys sabàtics.

El candidat i el seu equip veuen bé una homogeneïtzació de criteris entre els dos col·lectius, amb efectes al Pacte de Dedicació Acadèmica. Estan disposats a revisar la política d’anys sabàtics, a més de mantenir les idees inicials del seu programa en el qual es contemplen vàries de les qüestions exposades.

A més, estan oberts a que els representats del PDI, tant funcionari com laboral, participin en les reunions de pressa de decisions que afectin al col·lectiu.

Agraeix als representants l’oportunitat d’haver pogut mantenir aquesta reunió que ens permet tenir un coneixement més profund de qüestions que afecten al PDI.

Share

← Previous PageNext Page →