Discurs de presentació

La Universitat que volem impulsar

Benvolgudes amigues i benvolguts amics,

És un honor per a mi, alhora que per a les companyes i companys de la candidatura, presentar-nos davant de la comunitat universitària com a equip que opta a dirigir aquesta universitat en els propers anys.

Com ja sabeu, la idea inicial d’accedir al Rectorat ha estat objecte d’una llarga reflexió, sobretot considerant els temps durs que ens toca viure; finalment he reaccionat positivament perquè diverses companyes/-nys em van animar i perquè sempre m’han engrescat i il·lusionat el reptes importants. Per aquests motius quan vaig trobar el bon equip que necessitava vaig decidir donar el pas endavant i presentar la meva candidatura.

La trajectòria dels qui m’acompanyen recull moltes de les sensibilitats existents a la UdL, la qual cosa, des del meu punt de vista, és un mèrit afegit de la nostra candidatura que ens permetrà sumar, presentar bones propostes i guanyar les eleccions.

Som una universitat petita però molt diversificada quant a tipologia d’estudis, a la vegada que espargida en diferents campus. Aquestes característiques ens singularitzen però també fan que sovint ens coneguem poc els uns als altres, principalment pel que fa referència a les preocupacions de cada àmbit, així com als mèrits o esforços individuals i col·lectius. De la mateixa manera també tenim poc coneixement de la importància de les activitats i de la recerca duta a terme en els diversos centres i departaments de la UdL. Aquesta situació fa que no ens aturem a considerar l’enorme potencialitat de la nostra universitat.

Estem massa tancats dins els nostres campus: cal doncs articular mecanismes per a conèixer-nos millor, per a aproximar-nos, per a valorar-nos tant a nivell individual com col·lectiu i institucional La meva candidatura té la voluntat de promoure espais d’interacció entre els diferents centres de la nostra universitat per tal d’afavorir el coneixement mutu, requisit imprescindible si volem promoure la unió i el sentiment de pertinença a la UdL. Les festes institucionals haurien de considerar-se oportunitats per a desplegar activitats interdisciplinars, també hauríem de disposar d’un carril bici que connectés tots els campus, per posar alguns exemples. A més, estem convençuts que una major cohesió interna ha de repercutir de manera positiva en una major projecció i valorització social de la nostra universitat.

Qualsevol programa electoral universitari ha de parlar d’aspectes de docència i de recerca i tant jo com el meu equip hem volgut destacar la importància que els donem a través del decàleg que us vam presentar. Creiem que la UdL ha de guanyar visibilitat en aquests aspectes i figurar en les llistes de les bones universitats.

Pel que fa a la docència em preocupen, en particular, dues qüestions: d’una banda, que la formació rebuda per l’estudiant de la UdL estigui entre les millors, i per aquest motiu cal un seguiment acurat de l’aplicació dels nous plans d’estudis, fent ajustos i posant els mitjans que estiguin al nostre abast. Si cal més professorat buscarem els recursos, si cal redistribuir partides pressupostàries, també ho estudiarem.

Per altra part, m’inquieten els desequilibris que hi ha entre els centres de la nostra universitat: en unes facultats el professorat té un encàrrec docent molt elevat i això li comporta entrebancs per a dur a terme la seva recerca i per a aconseguir la seva promoció, mentre que en altres centres l’assignació docent és inferior, la qual cosa facilita, en conjunt, la possibilitat de promocionar-se. Nosaltres proposem un Pacte de Dedicació Acadèmica, en què tothom se senti valorat, amb el qual, dins de les limitacions que permetrà el nou estatut del PDI, tothom tindrà reconeguda la seva tasca i veurà que té dret a promocionar-se i a assolir els màxims nivells de la seva professió.

No obstant això, cal recalcar que bona part de les diferències existents són el resultat de les diferents “cultures” i llegats de les universitats de les quals provenien aquests centres ja fa més de vint anys. Necessitem per tant encara un temps més per a homogeneïtzar-nos.

El personal d’administració i serveis exerceix una funció rellevant a la universitat i estem convençuts que a la UdL difícilment podem avançar sense el suport, treball, idees i entusiasme d’aquest col·lectiu, per la qual cosa, haurem d’incrementar els esforços per facilitar-li l’accés a la seva formació, també a nivell internacional, sense oblidar la seva promoció lícita. Ampliarem la línia d’ajuts econòmics per a impulsar la seva formació i experiència laboral en l’àmbit internacional.

Em preocupa igualment el mapa de titulacions a Catalunya, que poques universitats catalanes defensen, però que nosaltres considerem fonamental per a créixer i mantenir la singularitat d’algunes titulacions a la nostra universitat, sovint qüestionades pel seu baix nombre d’estudiantat, i que en canvi sobresurten per la seva qualitat i perquè proporcionen un bon servei a la societat catalana en particular.

M’agradaria transmetre a l’estudiantat la convicció que tinc, que estudiar a la UdL és un privilegi, ja que la nostra grandària els permet gaudir d’un tracte proper que facilita el contacte amb el professorat, destacant també les excel·lents instal·lacions que en cap cas suposen un desplaçament costós.

L’ocupació dels nostres graduats també em preocupa. Per això vodríem iniciar, com fan altres universitats, un seguiment de les seves sortides professionals i de la seva col·locació. També tenim voluntat d’afavorir el seu nivell de llengües estrangeres, així com d’incrementar les possibilitats d’adquirir experiència professional fora d’Espanya. Per això, prioritzarem la signatura de convenis amb institucions i empreses estrangeres que facilitin aquestes experiències.

La internacionalització de la universitat és un tema que m’il·lusiona i en el qual, per l’experiència personal viscuda, hi crec moltíssim. Hi crec com a via per a afavorir el nivell formatiu i per a facilitar l’empleabilitat del nostre estudiantat. De la mateixa forma, hi crec com a eina per a millorar les competències professionals del nostre PDI i PAS. Tinc la convicció que tothom hauria de poder gaudir d’una experiència de formació en universitats d’altres països. Us asseguro que disposem dels mecanismes per a poder fer-ho possible i que no ens falta l’entusiasme per a aconseguir-ho.

Però també vull que la UdL sigui una universitat compromesa envers els pobles empobrits i els col·lectius més vulnerables del nostre entorn immediat. Tenim el ferm propòsit d’estar entre les universitats que afavoreixen la implicació social del seu estudiantat a la vegada que posen el coneixement i tecnologia que generen al servei del desenvolupament humà. En aquest sentit impulsarem polítiques que permetin dur a terme projectes solidaris amb els més desfavorits tot col·laborant amb les nostres contraparts naturals, com són les universitats de països empobrits.

Em temo que encara queda una part important del nostre entorn ciutadà i del territori que té un coneixement insuficient de la qualitat de moltes de les nostres titulacions, hem de difondre més sovint el nostre potencial en tant que instrument de progrés i benestar. Massa empreses i institucions del nostre entorn encara no ens coneixen prou, ni prou bé, malgrat els esforços fets en els darrers anys. Hem de fer polítiques actives per a guanyar-nos la visibilitat del territori i de la resta de Catalunya.

Abans d’acabar vull expressar el meu agraïment a les companyes i companys que durant aquests dies m’han mostrat el seu suport, així com als membres de l’equip pel seu ajut, per la voluntat comuna d’aplegar sensibilitats i d’oferir credibilitat i solidesa a aquesta candidatura.

No voldria tampoc cloure aquestes paraules sense subratllar que la candidatura que presentem està oberta a les vostres propostes. Tenim el ferm propòsit d’endegar un procés participatiu, que comptarà amb intervencions presencials a través de les visites als diferents centres, grups de recerca i departaments i també, aprofitant l’oportunitat que ens ofereixen les noves tecnologies, hem cregut adient obrir un blog que us permetrà, si no ho podeu fer personalment, fer-nos arribar els vostres comentaris i suggeriments.

Finalment m’agradaria subratllar que aquesta candidatura que encapçalo representa una proposta sòlida per a tirar endavant la UdL, una proposta coherent amb les nostres conviccions i la nostra trajectòria, una proposta pensada per a ser aplicada des del diàleg i el respecte, i sobretot amb l’ànim de potenciar les persones i la Universitat de Lleida en aquest present canviant i en el futur pròxim tan exigent que ens tocarà viure.

Jaume Lloveras

Lleida, 17 de març de 2011

Share