Reunió amb equip deganal Facultat d’Infermeria

Posted onmarç 31, 2011 
Filed under General | Comments Off

En la reunió del dia 31 de març amb l’equip deganal de la Facultat d’Infermeria, se’ns van plantejar els següents punts com a prioritaris per al centre:

 1. Manteniment i intensificació de col·laboracions entre la titulació de Fisioteràpia i l’INEF.
 2. Necessitat de personal docent a temps complet.
 3. Necessitat d’ampliació d’espai, degut a les noves titulacions.
 4. Necessitat d’un major reconeixement de la feina que fan els professors dels “Practicums”.
 5. Necessitat de suport informàtic, en el cas dels màsters, que treballin durant els caps de setmana.
 6. Possibilitats d’organitzar una clínica Universitària per a fisioterapeutes.

Totes aquestes inquietuds creiem que són molt raonables, la nostra candidatura és molt sensible, de fet, en el nostre programa, es poden trobar diferents propostes d’accions concretes en algunes de les qüestions plantejades.
Gràcies a l’equip deganal per les vostres aportacions!

Share

Reunió amb PAS-Funcionari

Posted onmarç 30, 2011 
Filed under General | Comments Off

En la reunió d’ahir, dia 29 de març, amb la Junta de PAS Funcionari, els representants han plantejat les seves principals preocupacions i inquietuds.
Per la qual cosa es va parlar de:

 1. Modificació de la RLT i els ajustaments tècnics. Modificació de l’estructura administrativa de les secretaries acadèmicodocents. Cap de negociat de l’unitat de programació docent, que s’ha aturat en aquest Consell de Govern.
 2. Actualització de les fitxes de funcions del PAS-Funcionari.
 3. Proves per accedir algunes categories. La necessitat o no de les entrevistes, com a part de les proves. Només en llocs de cert nivell.
 4. Proposta de canvis al PAS del Conselll Social.
 5. Obrir el període de vacances anuals.
 6. Diferents condicions laborals en comparació amb el PAS-L.
 7. Llocs de treball “eventuals”.
 8. Pla de formació.

El candidat a rector creu que les fitxes de funcions s’haurien d’actualitzar regularment cada 4-6 anys per adaptar-les als canvis. També està disposat a estudiar tots els temes, en particular, el pla de formació com a eina de millora de promoció del personal i de les seves capacitats.

Share

Reunió amb comitè d’empresa (PAS-L)

Posted onmarç 29, 2011 
Filed under General | Comments Off

En la reunió del dia 29 de març amb el comitè d’empresa (PAS-L), el comitè ha plantejat les seves principals preocupacions i inquietuds.
Per la qual cosa s’ha parlat de:

 1. Personal eventual.
  El comitè creu que s’hauria d’eliminar els càrrecs de lliure designació que no siguin estrictament necessaris pel bon funcionament de la Universitat.
  Així mateix transmet la creença que hi ha personal suficientment qualificat dins de la mateixa estructura de la UdL (tant PDI com PAS) per ocupar els diferents càrrecs de lliure designació.
 2. Actualització de les fitxes dels llocs de treball. Competències, capacitats, pla de formació.
  El comitè exposa que és necessària una revisió dels llocs de treball per incloure i per dotar d’una valoració equitativa  a un sistema que reculli el conjunt de coneixements, actituds i habilitats a desenvolupar en cada lloc de treball.
  El candidat a rector creu que les fitxes de funcions s’haurien d’actualitzar regularment cada 4-6 anys per adaptar-les als canvis. També esta disposat a estudiar tots els temes, en particular, el pla de formació com a eina de millora de promoció del personal i de les seves capacitats.
 3. Carrera professional.
  El comitè exposa que s’hauria de disposar d’una carrera professional transparent, lineal, progressiva i motivadora, amb una progressió horitzontal i una vertical vinculada al desenvolupament professional.
 4. Jornada laboral (horari de treball).
  El comitè creu que seria bo disposar d’un horari de treball intensiu de matí, el qual permetria donar millor servei, tant als usuaris interns com externs.
 5. Possibles retallades.
  El comitè pregunta quina serà la política que es planteja la candidatura per afrontar retallades pressupostàries de les quals s’estan parlant els darrers dies.
  Pel que fa a les retallades, creu que cal incentivar l’estalvi fins on sigui possible en algunes partides, però que les nómines de personal de reforç, professorat associat, etc. seràn les darreres accions a prendre.
  Tan bon punt la situació econòmica millori, serà necessari un increment de la inversió en formació i en fons social, com a mínim el que indica la legislació vigent. Així com la revisió del complement de lloc de treball d’alguns llocs de treball.

Resta obert a parlar d’altres temes.

Share

Recull de premsa 26 de març

Posted onmarç 26, 2011 
Filed under General | Comments Off

La Mañana

Lloveras propone abordar titulaciones conjuntas con universidades extranjeras

Lloveras propone abordar titulaciones conjuntas con universidades extranjeras

Share

Reunió amb equip deganal Facultat de Lletres

Posted onmarç 24, 2011 
Filed under General and tagged | Comments Off

Avui Jaume Lloveras s’ha reunit amb l’equip deganal de la Facultat de Lletres. Aquests són els aspectes que el candidat ha posat de manifest:

 1. Cal defensar els estudis d’aquest centre i impulsar-ne la visibilitat en tots els sentits
 2. Ha destacat la vàlua de la recerca i ha assumit la reivindicació de l’Irart
 3. Ha subratllat la reflexió que exigeix el relleu generacional del PDI
 4. Ha presentat el Pacte de Dedicació Acadèmica i la conveniència de valorar millor la tasca de coordinadors i tutors acadèmics
 5. Ha manifestat la necessitat d’estructurar millor al si de la UdL les pràctiques en empresa
Share

Reunió amb Estudiantat FCE

Posted onmarç 24, 2011 
Filed under General and tagged | Comments Off

La trobada de l’equip Lloveras amb els representants de l’estudiantat de la Facultat de Ciències de l’Educació ha permès corroborar que les preocupacions són compartides i que l’estudiantat aporta idees per la millora del programa. Properament, hi haurà una nova trobada amb un major nombre d’estudiants d’aquesta Facultat.

Share

Reunió amb equip deganal FCE

Posted onmarç 24, 2011 
Filed under General | Comments Off

En la reunió del dijous 24 de març amb l’equip deganal de la Facultat de Ciències de la Educació se’ns van plantejar els següents punts com a prioritaris per al centre:

 1. Necessitat d’un major reconeixement de la feina que fan els tutors dels “Practicums”, fins i tot en crèdits que s’assigna a aquesta tasca docent.
 2. Establiment de mesures per tal de potenciar la promoció del professorat de la Facultat, tan carregat de docència i d’alumnat.
 3. Necessitat de millorar la implementació dels estudis de Grau, sobretot quan els grups són molt nombrosos com és el cas dels estudis de la Facultat de Ciències de l’Educació.
 4. Necessitat de mesures per tal d’equilibrar la “càrrega” docent i el nombre d’estudiantat entre el professorat, àrees de coneixement i departaments.(ratios professorat/alumnat)

Totes aquestes inquietuts creiem que són molt raonables, la nostra candidatura és molt sensible a aquestes qüestions i de fet, en el nostre programa, es poden trobar diferents propostes d’accions concretes en aquesta línia.

Gràcies a l’equip deganal per les vostres aportacions!

Share

Reunió amb Consell Estudiantat UdL

Posted onmarç 23, 2011 
Filed under General and tagged | Comments Off

La candidatura de Jaume Lloveras s’ha reunit amb el Consell de l’Estudiantat de la UdL. Hi ha hagut molta sintonia en la detecció de les qüestions que cal millorar i potenciar. A més, les idees aportades pels membres del Consell han estat molt enriquidores per a millorar el programa.

Els temes tractats i d’interès compartits entre el Consell de l’Estudiantat de la UdL i l’equip de Jaume Lloveras han estat els següents:

 1. Manteniment de la representació actual de l’estudiantat al Consell de Govern, així com a les comissions delegades i no delegades del mateix.
 2. Potenciació de la implicació/participació del conjunt de l’estudiantat de la UdL en els diferents Consells i òrgans de govern.
 3. Revisió, seguiment i aplicació de les normatives de la Universitat, en especial d’aquelles que afecten directament a l’estudiantat com és el cas de la normativa reguladora de l’avaluació i qualificació de l’estudiantat de la UdL per als estudis de grau, màster i doctorat, amb l’objectiu de millorar-ne la seva implementació.
 4. Revisió i detecció de les necessitats socials i participació activa en l’actualització de la nova normativa sancionadora de l’estudiantat.
 5. Potenciació de l’organització d’activitats des dels Consells de l’estudiantat dels diferents centres de la UdL i millora del finançament aportat tant des dels centres com des del pressupost general de la UdL.
 6. Possibilitat de recuperar l’avaluació de setembre segons les especificitats de les titulacions dels diferents centres.
 7. Potenciació dels convenis amb universitats espanyoles i estrangeres, sobretot en aquells àmbits en què hi ha més interès per part del nostre alumnat (especial menció a les institucions de parla anglesa).
 8. Anàlisi dels usos de les sales d’estudi així com de les biblioteques de la UdL i millora de les prestacions per a la seva utilització.
 9. Potenciació del Vicerectorat d’Estudiantat i Inserció professional amb els objectius d’atorgar importància a la informació proporcionada a l’alumnat i les famílies que escullen la UdL, de fer un seguiment de l’estudiantat, d’afavorir la futura inserció laboral i potenciar l’associació d’antics alumnes i amics de la UdL.

L’equip Lloveras fa una excel·lent valoració de la implicació de l’estudiantat en la Universitat i de la seva aportació d’idees al programa. Durant la trobada, els representants del Consell de l’Estudiantat de la UdL van manifestar-se a favor de prioritzar les qüestions anteriors i van fer palesa la necessitat de contribuir a millorar la Universitat. Considerem un encert el fet que en l’estructura organitzativa proposada el Vicerectorat d’Estudiantat i Inserció Professional tingui dedicació exclusiva a les temàtiques que els preocupen i sigui també un canal de comunicació directa amb la resta de l’equip. Com els anteriors punts posen de manifest, a l’estudiantat el preocupen, com també a nosaltres, la millora de normatives i el manteniment de la representació que actualment tenen (qüestió que ens sembla clau ja que creiem que la seva aportació és vital per a la Universitat; de fet, la volem potenciar com també l’organització d’activitats organitzades pels diferents Consells de l’Estudiantat). També coincidim a mostrar-nos partidaris de la millora dels usos dels espais de la UdL (que cal optimitzar i adequar a les seves necessitats), de la potenciació de la internacionalització (qüestió que és un eix transversal a totes les nostres línies de treball, tant a les adreçades a l’estudiantat com també al PAS i al PDI), així com la necessitat de repensar la possibilitat de tornar a l’avaluació de setembre en estudis i centres que ho considerin necessari.

L’equip valora la trobada com a molt enriquidora i ara mateix estem duent a terme contactes amb els diferents Consells de l’Estudiantat per tal de seguir en aquesta línia de treball i detectar les demandes específiques de les diferents facultats i escoles.

Share

Recull de premsa 18 de març

Posted onmarç 18, 2011 
Filed under General and tagged , , | Comments Off

Segre
Lloveras vol implicar empreses i institucions per potenciar la UdL

La Mañana
Lloveras propone articular mejor los diversos campus de la UdL

Share

Presentada la candidatura

Posted onmarç 17, 2011 
Filed under General and tagged , , , | Comments Off

El 17 de març  hem presentat a la comunitat universitària la candidatura a rector d’en Jaume Lloveras. Ens hem trobat tot l’equip, amb en Jaume al capdavant, a la sala de juntes del 3r pis de l’edifici del Rectorat i, acompanyats per un grapat d’amics, el Jaume ha presentat la nostra aposta per gestionar la UdL per als propers anys.

Equip de la candidatura

Equip de la candidatura

Durant l’acte hem llegit la carta de presentació, que teniu aquí.

Share

← Previous PageNext Page →