L’equip


M. Àngels Cabasés Piqué

Departament d’Economia aplicada
Facultat de Dret i Economia

MaAngels

És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1988). L’any 1993 es doctorà en Economia per la Universitat de Lleida.

Inicia la seua activitat docent universitària l’any 1988 com a professora associada de la Facultat de Dret i Economia de la UB, mentre compagina la docència com a professora titular de secundària en el Departament d’Ensenyament, fins l’any 1996, moment en què guanya la plaça de titular d’universitat a la UdL. Ha estat la responsable d’assignatures d’Econometria, Estadística avançada, Estadística empresarial i Control de qualitat, així com de diversos cursos

de doctorat, postgrau i ha organitzat també cursos de lliure elecció. A la vegada ha col.laborat amb la UOC, en tant que responsable d’assignatures com l’Estadística aplicada a les ciències humanes i socials i Tècniques quantitatives aplicades al sector turístic.

Les línies de la seva activitat investigadora se centren en l’anàlisi economètrica i estadística aplicada a l’economia regional i al sector turístic, així com en l’estudi de la concentració i mesures de desigualtat amb aplicació a variables econòmiques. És autora de diverses publicacions en revistes i llibres d’aquests àmbits de recerca, i ha treballat en projectes d’innovació docent i de desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

En la vessant de la gestió, de l’any 2001 al 2004 va ser secretària acadèmica de la Facultat de Dret i Economia (FDE). Del 2004 al 2007 es converteix en vicedegana de la FDE en funció de cap d’estudis de Ciències Empresarials, Ciències del Treball i Administració i Direcció d’Empreses, i per uns mesos degana interina de la FDE, moment en què és nomenada secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya fins l’any 2009. Entre altres, ha coordinat el Pla d’Acció Tutorial de la FDE, ha estat membre de l’equip de redacció del Pla Director de la Docència de la Universitat de Lleida i ha participat en l’estudi de les condicions del conveni entre el centre IRTA i la Universitat de Lleida.


Núria Camps Mirabet

Departament de Dret públic
Facultat de Dret i Economia

Nuria

És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1989) i és doctora en Dret per la Universitat de Lleida (2000). Ha realitzat estades en diferents centres estrangers, entre els que destaca el de la Universitat Lliure de Brussel·les (ULB) durant el curs acadèmic 1992-93.

Inicia la seua activitat docent com a professora titular interina d’escola universitària a la Facultat de Dret de l’Estudi General de Lleida (Universitat de Barcelona) durant el curs 1990-91 i esdevé professora titular d’universitat de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida l’any 2002.

Ha estat responsable de les assignatures de Dret internacional públic, Institucions de Dret comunitari i Organitzacions internacionals. A banda, també ha estat professora de l’assignatura de Protecció internacional dels drets humans i ha participat i coordinat activitats de lliure elecció en aquestes matèries. En relació a l’àmbit de la cooperació al desenvolupament ha estat professora i membre de la direcció acadèmica, en varies edicions, del curs de Postgrau: “Desenvolupament i cooperació. De l’àmbit global al local” i actualment és professora del Màster oficial de desenvolupament i cooperació de la UdL

La seua activitat investigadora s’ha centrat en l’àmbit de la protecció internacional dels drets humans, dedicant una especial atenció als drets de la infància i l’anàlisi de l’interès superior del menor, la protecció del patrimoni cultural en l’àmbit europeu i internacional, el dret internacional humanitari i més recentment la cooperació al desenvolupament. En l’actualitat és membre del grup de recerca: “Governança, governabilitat i organització internacional” que ha obtingut diversos ajuts per investigar des de la perspectiva del Dret internacional la guerra d’Irak i el cas Couso.

En l’àmbit de la gestió, ha estat coordinadora de l’itinerari curricular conjunt de la Llicenciatura en Dret i la Diplomatura en Ciències Empresarials de la Facultat de Dret i Economia de la UdL, des d’octubre de 2004 a maig de 2007. I coordinadora del Pla d’Acció Tutorial (part de Dret) de la FDE, des de setembre de 2005 a maig de 2007. També ha estat cap de la Unitat de Formació d’Orientació Universitària de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida (de maig a setembre 2007). Des de setembre 2007 fins a l’actualitat és adjunta al Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació i directora de l’Oficina de Cooperació i Solidaritat de la Universitat de Lleida.


M. Carme Figuerola Cabrol

Departament de Filologiaclàssica, francesa i hispànica
Facultat de Lletres

Carme

És llicenciada en Filologia Romànica (francès) per la Universitat de Barcelona (1990), estudis que li van valdre el Premi Extraordinari de Llicenciatura. Es doctorà en filologia francesa per la Universitat de Lleida (1999), on optà pel Doctorat Europeu i obtingué el Premi Extraordinari de Doctorat. Ha estat beneficiària de beques finançades per distintes entitats que li han permès fer estades en universitats i centres estrangers on ha pogut continuar completant la seua formació.

Inicia la seua activitat docent l’any 1995 com a professora associada de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, de la qual n’és professora titular des de l’any 2002. Ha estat responsable d’assignatures de llengua i literatura franceses, així com de francès llenguatge específic en l’àmbit d’empresarials. A banda, se li han encarregat diversos cursos de doctorat i activitats de lliure elecció en aquestes matèries.

La seua activitat investigadora s’ha centrat en l’àmbit de la llengua i la literatura francesa contemporània. S’ha ocupat d’autors tan significatius del període d’entreguerres com Roger Martin du Gard, Georges Duhamel o Jean-Richard Bloch. Una segona vessant de la seua recerca s’interessa per aspectes de recepció literària i cultural en l’àmbit franco-català-espanyol  tant a través de l’estudi de les traduccions elaborades a la Península Ibèrica d’obres franceses, com a través de l’anàlisi concret d’autors influenciats per escriptors francesos (Narcís Oller, Pérez Galdós, Pardo Bazán).

En l’àmbit de la gestió, entre 1998 i maig de 2003 va estar adjunta al Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la Universitat de Lleida. Des del febrer de 2004 fins el juliol de 2005 n’ha estat la Coordinadora de Relacions Internacionals. Des de l’agost de 2006 fins ara ha ocupat el càrrec de Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació.Jordi Garreta Bochaca

Departament de Geografia i Sociologia
Facultat de Lletres

Jordi

És llicenciat en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992) i doctor en sociologia per la mateixa universitat (1997). Ha realitzat diferents estades formatives al Centre d’Etudes Ethniques des Universités Montréalaises (Montréal, Canadà), Université Cheikh Anta Diop (Dakar, Senegal) i l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (París, França).

Professionalment ha estat tècnic d’investigació de mercats i estudis d’opinió pública, docent de la UdL, de la Universitat Oberta de Catalunya i del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya.

S’incorpora a la Universitat de Lleida el 1992 com professor associat, posteriorment n’ha estat titular interí d’escola universitària fins a obtenir el 2002 la Titularitat d’Universitat. Actualment pertany al Departament de Geografia i Sociologia i imparteix la seva docència a la Facultat de Ciències de l’Educació en matèries com Sociologia de l’educació, Mètodes i tècniques d’investigació social, Societat, familia i escola, Migracions i creació d’espais multiculturals, entre altres.

La seva activitat investigadora se centra en la sociologia de l’educació i la sociologia de les migracions. Actualment és director del projecte finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación “Asociacionismo e inmigración africana: funciones latentes y manifiestas”, codirector de la Xarxa de Recerca: Immigration, cohésion sociale et école: Catalogne-Québec i director de l’Observatori Permanent de la Immigració de les Comarques de Ponent. El 2002 se li concedí el Premi de Projectes de Recerca de la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Premio Nacional d’Investigación Educativa del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) del Ministerio de Educación.

Quant a gestió ha estat secretari del Departament de Geografia i Sociologia de la UdL, director en funcions del mateix departament, adjunt al Vicerectorat de Recerca i al de Política científica i tecnològica, així com director del Màster Oficial Migracions i Mediació Social.Fernando López Gatius

Departament de Producció animal
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Fernando

És llicenciat en Veterinària per la Universitat de Saragossa (1978) i es doctorà en Veterinària per la Universitat de Barcelona (1987). Des del 1979 s’ha especialitzat en reproducció de vaquí, amb l’exigència de realitzar un control reproductiu setmanal en granges comercials.

Inicia la seva activitat docent l’any 1985 com a professor col·laborador de l’Escola Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat professor d’Escola Universitària des de 1986, catedràtic d’Escola Universitària des de 1990, i catedràtic d’Universitat des de 2002, al mateix centre, però ja de la UdL.

Ha estat responsable d’assignatures d’Anatomia, Fisiologia, Biotecnologia i Reproducció Animal. A més, se li han encarregat  diversos cursos de doctorat en aquestes matèries i ha dirigit 9 tesis doctorals.

La seva activitat investigadora s’ha centrat en l’àmbit de la fisiologia de la reproducció en vaquí de llet d’alta producció. S’ha ocupat dels factors que afecten tant la fertilitat com el manteniment de la gestació. Ha participat en la publicació de més de 140 articles científics de caire internacional que han rebut ja més de 1300 cites (SCI), i ha impartit més de 40 ponències o conferències invitades en congressos o cursos internacionals. Ha participat també en nombroses publicacions i congressos del nostre entorn. Ha estat responsable de 7 projectes amb fons públics i més de 30 contractes amb empreses.

En l’àmbit de la gestió, entre 1997 i 2004 va estar director científic del Servei de Microscòpia Electrònica de la UdL i, des de 2009, director del Centre de Recerca en Producció Animal (CIPA).Josep M. Miret Biosca

Departament de Matemàtica
Escola Politècnica Superior

Josep-M

És llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (1983). Es doctorà en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (1999), on li fou concedit el Premi Extraordinari de Doctorat.

Inicia la seua activitat docent l’any 1983 a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, primer com a ajudant i des del 1987 com a professor associat. El curs 1990-91 s’incorpora a l’Escola Universitària d’Informàtica de Lleida, actualment Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, de la qual n’és professor titular des del 2001.

Ha estat responsable d’assignatures de les titulacions d’enginyeria informàtica, com Àlgebra i Llenguatges, Autòmats i Gramàtiques. Així mateix, ha impartit cursos de doctorat i del màster de Ciències aplicades a l’Enginyeria i ha dirigit diverses tesis doctorals i un bon nombre de treballs final de carrera en l’àmbit de la criptografia.

La seva activitat de recerca se centra en l’estudi i disseny de protocols criptogràfics que garanteixin la seguretat de la informació i les comunicacions. És el coordinador del grup de recerca de Criptografia i Grafs de la UdL, reconegut per la Generalitat com a grup emergent. Des del 2006 al 2009 ha estat el responsable de la xarxa temàtica Matemàticas en la Sociedad de la Información que aglutina més de 30 grups de recerca d’Espanya. El grup que dirigeix participa en projectes de tranferència de tecnologia sobre el disseny de sistemes d’e-vot.

En l’àmbit de la gestió, des de juliol de 1993 fins al novembre de 2001 va ser director de l’Escola Universitària Politècnica de la UdL. Des del març de 2004 fins al març de 2007 ha estat sotsdirector de l’Escola Politècnica Superior de la UdL i des de l’abril de 2007 fins ara ha ocupat el càrrec de director del Departament de Matemàtica de la UdL.Daniel Sanchis Morales

Departament de Ciències mèdiques bàsiques
Facultat de Medicina

Daniel

És llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1991). Es doctorà en Ciències Biològiques al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la mateixa Universitat (1997), col·laborant amb els Laboratoris SALVAT, SA (Esplugues de Llobregat). Va completar la seva formació en recerca al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a París i a la Universitat de Laval (Quebec, Canadà) (1997-2000), obtenint diferents beques i contractes, inclòs un contracte Marie Curie de la Unió Europea i un contracte d’Investigador Associat al CNRS.

Inicia la seua activitat docent com a professor associat de Bioquímica a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (1992-1993). Col·labora en diverses tasques docents a la Universitat de Lleida mentre és investigador Ramón y Cajal (2004-2009). Professor agregat de la Universitat de Lleida al Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, des de l’any 2009, és responsable de les assignatures Aplicacions Biomèdiques de la Biotecnologia al grau de Biotecnologia, i de Bioquímica i Metabolismes al grau de Nutrició Humana. A banda, ha dirigit diverses tesis doctorals i treballs de recerca de Màster en Biotecnologia en Ciències de la Salut.

La seua activitat investigadora es desenvolupa a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida) i inclou l’estudi dels processos bioquímics que intervenen en la formació del cor durant el desenvolupament i en la identificació dels mecanismes que contribueixen al dany del teixit cardíac durant patologies com l’infart de miocardi i la hipertensió arterial. Aquesta activitat ha estat finançada des del 2001 per contractes i projectes de la Sociedad Española de Cardiología, del Ministeri de Sanitat, de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Ciència i Innovació. Així mateix ha dirigit projectes de transferència en col·laboració amb empreses de Biotecnologia. És co-responsable del grup interuniversitari consolidat de la Generalitat anomenat Senyalització Cel·lular i Apoptosi, que inclou un grup a l’Institut de Recerca del Vall d’Hebron (Barcelona) i un grup al Parc Científic de Barcelona. Manté col·laboracions actives amb grups als Estats Units i al Regne Unit. La seva producció científica inclou 39 articles publicats en revistes internacionals. L’any 2010 va aconseguir l’Acreditació de Recerca Avançada emesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

En l’àmbit de la gestió, és secretari acadèmic del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina des de l’any 2010.Pere Solà Solé

Departament de Filologia clàssica, francesa i hispànica
Facultat de Lletres

Pere

És llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Romànica-Francès, 1976) i en Filologia (Filologia Catalana, 1985) per la Universitat de Barcelona. Doctor en Filologia francesa (1995), ha estat beneficiari de beques del govern francès per a fer estades de recerca al Fonds Aragon-Triolet (CNRS).

Inicia la seva activitat docent universitària l’any 1987, com a professor associat de l’Estudi General de Lleida (Universitat de Barcelona). L’any 1992, esdevé professor associat de la Universitat de Lleida. És professor titular des de l’any 1999.

Ha impartit docència de llengua francesa en la titulació de Filologia Francesa i llenguatge específic en la titulació de Ciències Empresarials i també en la de Ciències del Treball. Ha participat en els cursos de doctorat: Teoria del Text i el seu context i en el de La construcció europea: societat, cultura, dret i educació, com a professor col·laborador i com a professor responsable.

La seva investigació comença amb Sartre i s’especialitza amb l’obra de Louis Aragon, tant pel que fa als seus recursos estilístiques com a la seva aportació a la literatura d’Avantguarda, a la d’entre guerres i la dels anys 60-70. Altres autors com Prévert i Elsa Triolet també formen part de la seva recerca. Ha participat i participa en grups de recerca i projectes d’investigació estatals i internacionals relacionats amb l’àmbit de la literatura francòfona.

En l’àmbit de la gestió, ha estat cap d’estudis de la Facultat de Lletres de juliol de 1994 fins a març de 1995, director del P.I.C. F-1036 del Programa Erasmus de la Comissió Europea del curs 1994/1995 fins al curs 1996/1997, director del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de maig del 2001 fins a març del 2007. Des del maig del 2007 ocupa el càrrec de Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació.Cristina Vega García

Departament d’Enginyeria agroforestal
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Cristina

És enginyera de Monts per la Universitat Politècnica de Madrid (1989). Va cursar un Màster en Ciència Forestal a la Universitat d’Alberta, Canadà, (1993) i es va doctorar en Enginyeria Cartogràfica i Geodèsia per la Universitat d’Alcalá (2003).

Ha estat professora associada a l’Escola Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida des de 1994 a 1999, TEU després de l’informe favorable de l’ANEP i TU des de 2007 després de superar les proves d’Habilitació Nacional.

Ha estat responsable de cursos en Hidràulica Torrencial, Enginyeria Hidrològica, Projectes d’Enginyeria, Ordenació de Forests, Espais Naturals, i a nivell de postgrau, d’Ecologia del Paisatge i Teledetecció de la dinàmica de boscos, impartida en anglès. Ha tutorat un centenar de projectes i treballs final de carrera i tesis, una trentena de convenis universitat empresa i més de 40 beques amb càrrec a projectes.

La seva activitat investigadora se centra en l’àmbit de l’ocurrència d’incendis forestals, en la teledetecció de l’estructura i dinàmica del paisatge forestal i la seva relació amb processos d’abandó agrari, gestió forestal i incendis forestals, i en l’ús de xarxes neuronals en la gestió de recursos naturals. Pertany a diverses societats científiques espanyoles i internacionals i ha realitzat diverses estades d’investigació en universitats i centres estrangers.

Ha estat adjunta a Direcció d’Estudis a l’ETSEA i membre de la comissió d’elaboració de plans d’estudis de forestals. Des de 2009 és coordinadora de la titulació d’Enginyer de Forest i des de l’agost de 2009 ocupa el càrrec de coordinadora del MSc European Forestry Erasmus Mundus.Conxita Vendrell Serés

Departament Psicologia i Pedagogia
Facultat de Ciències de l’Educació

Conxita

És llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació –secció psicologia- per la Universitat de Barcelona (1981) i doctora en Psicopedagogia per la Universitat de Lleida (1999).

Inicia la seua activitat docent l’any 1993 com a professora associada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida, de la qual n’és professora titular des de l’any 2002. Ha estat responsable de diferents assignatures, dins de l’àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l’Educació.

Ha impartit docència en les titulacions de Magisteri i d’Educació Social, així com en programes de màster i doctorat. Actualment és professora del Grau de Primària i del Màster de Secundària.

La seua activitat investigadora s’emmarca dins del grup de recerca consolidat, Cognició i Context centrat en l’estudi de la incidència de les TIC com a eines mediadores dels processos d’ensenyament i aprenentatge. També ha participat en projectes de recerca interuniversitaris vinculats a temes de gènere i coordinats pel Centre de Recerca Social i Educativa (CREA) de la Universitat de Barcelona.

En l’àmbit de la gestió, ha estat secretària del Departament de Pedagogia i Psicologia entre març de 2004 i març de 2010. Ha estat coordinadora del Màster de Secundària entre abril i juliol de 2010. Des del passat 1 d’agost ocupa el càrrec de directora de l’ICE-CFC.

Share