Diagnosi Inicial

Tot i que creiem que durant els anys d’existència de la UdL com a tal els equips anteriors han realitzat una tasca satisfactòria de cara al creixement i millora de la institució, l’anàlisi que hem dut a terme sobre la realitat actual de la nostra universitat ens ha permès identificar els següents aspectes susceptibles de millora: el projecte col·lectiu d’universitat (visualització de la UdL); la complexitat dels tràmits i procediments; el procés de convergència a l’EEES; la dotació i distribució de PAS i PDI; la planificació docent; el reconeixement i valorització del PAS i PDI; la participació i implicació de l’estudiantat en les activitats de la UdL i en el projecte institucional; el desenvolupament de polítiques actives d’ocupació i inserció laboral del nostre estudiantat.

Tornar al programa.

Share