Accés i participació de l’estudiantat

Facilitarem l’accés, l’estada i la participació de l’estudiantat dins del sistema universitari

La política que pretenem dur a terme respecte a l’estudiantat respon a una de les línies de treball transversals de la nostra candidatura: ens marquem com a prioritat estimular la implicació i la participació de tots els i les que integren la comunitat universitària. Creiem que serà factible incrementant, quan calgui, la informació, la formació sobre com participar i la importància de fer-ho, ja sigui en les organitzacions pròpies de l’estudiantat com en els òrgans de decisió en què hi són representats. Adequarem les nostres línies de treball als aspectes contemplats en l’Estatut de l’Estudiantat Universitari.

Accions

 1. Incrementarem la informació de l’estudiantat potencial i les seves famílies sobre la Universitat, la docència que s’hi imparteix, el nou sistema de graus, l’allotjament, etc. amb l’objectiu d’incrementar el coneixement sobre la universitat des d’una perspectiva global i vivencial. Especialment útil pot ser concretar el pla de comunicació de la UdL i potenciar les noves tecnologies de comunicació (blogs, xarxes socials, etc.)
 2. Reforçarem la informació i comunicació de l’equip rectoral i altres equips gestors de la UdL amb l’estudiantat.
 3. Vetllarem per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la Universitat, l’ingrés als centres, permanència a la universitat i exercici dels seus drets acadèmics.
 4. Potenciarem la difusió de la informació en tots els àmbits que afecten l’estudiantat. Donarem un nou impuls als serveis d’orientació a l’estudiantat per tal de donar suport a l’orientació vocacional, acadèmica i professional de les i dels nostres estudiants.
 5. Afavorirem la participació de l’estudiantat en associacions representatives, federacions, confederacions i competicions de caire acadèmic i esportiu, així com en els òrgans de govern en què tenen representació.
 6. Atendrem la diversitat de l’estudiantat promovent accions adreçades a fer possible que l’estudiantat amb menys possibilitats de dedicació pugui realitzar els seus estudis, planificant els graus de manera que es permeti estudiar i treballar (en funció dels ritmes de l’estudiantat) i aprofitant les noves tecnologies i la no presencialitat.
 7. Vetllarem per l’adaptació de la universitat (físicament i virtual) a les necessitats de les persones amb discapacitat.
 8. Reforçarem l’aprenentatge i l’ús de les TIC entre l’estudiantat, com a eina per a afavorir la seva ocupabilitat.
 9. Estudiarem la possibilitat de recuperar l’avaluació de setembre segons les especificitats de les titulacions dels diferents centres.
 10. Durem a terme una política externa activa (envers la Generalitat i el Ministerio corresponent) per a l’increment de les beques d’estudi, alhora que treballarem per a incrementar les beques d’iniciació a la recerca i de formació predoctoral i postdoctoral de la UdL.
 11. Potenciarem els programes, espais i materials relacionats amb la pràctica esportiva i d’altres disciplines artístiques o culturals de l’estudiantat.
 12. Potenciarem l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida en tant que instrument per a la consolidació d’una comunitat més àmplia i de projecció exterior de la UdL.

Tornar al programa.

Share