Compromís solidari de la UdL

Reforçarem el compromís solidari de la UdL envers els pobles empobrits i els col·lectius més vulnerables del nostre entorn immediat

La Universitat té una responsabilitat social i li correspon assumir un compromís solidari en la lluita contra la pobresa i l’exclusió. La ciència i la tecnologia juguen un paper cabdal en la promoció del desenvolupament humà. Aquesta funció de la Universitat com a espai de reflexió i transmissió de valors cívics, solidaris, d’igualtat i respecte complementa la formació acadèmica. L’adquisició de coneixements ha d’anar en paral·lel a la generació d’un pensament crític i constructiu que contribueixi al creixement integral de la persona. Aquesta concepció de l’educació superior afavoreix la implicació social i el compromís actiu de l’estudiantat a la vegada que dóna instruments per a poder transformar realitats injustes i caminar cap a la construcció d’una societat més equitativa, inclusiva i solidària.

Accions

 1. Vetllarem per la sensibilització i la conscienciació de la comunitat universitària sobre les desigualtats i injustícies que caracteritzen el nostre món.
 2. Fomentarem una universitat compromesa amb els més necessitats de l’entorn immediat (voluntariat, convocatòria de recerca de quart món, sensibilització, formació, etc.).
 3. Vetllarem pel compliment dels requisits del Codi de Conducta de les universitats en matèria de cooperació.
 4. Continuarem donant suport a les iniciatives de cooperació sorgides entre la comunitat universitària i promourem la seva participació i implicació en projectes concrets (informació de les convocatòries UdL i de diferents organismes públics i privats, assessorament especialitzat).
 5. Impulsarem el Programa UdL-Compromesa (PUC) fent que la comunitat universitària el conegui, hi participi i se l’apropiï com projecte de cooperació emblemàtic de la UdL.
 6. Vetllarem perquè es mantinguin les activitats de formació relacionades amb l’àmbit món de la cooperació al desenvolupament, en el nou marc de l’EEES, especialment a través de la formació transversal alhora que impulsarem formació específica en aquest àmbit.
 7. Promourem la recerca al voltant de la cooperació al desenvolupament (convocatòries específiques, continuïtat del Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat).
 8. Fomentarem la participació de la Universitat de Lleida en projectes de cooperació al desenvolupament realitzats en xarxa amb altres universitats (Associació Catalana Universitats Públiques, Xarxa Vives d’Universitats, etc.).
 9. Treballarem conjuntament amb els diferents col·lectius de la UdL per tal de programar activitats de sensibilització i formació relacionats amb el desenvolupament i la solidaritat
 10. Retrem comptes al conjunt de la comunitat universitària de quins projectes s’han finançat amb el 0.7% que aporta la UdL conjuntament amb aquells membres de la comunitat que així ho han decidit. Procurarem també que tota la comunitat conegui la possibilitat de fer una donació voluntària destinada a la cooperació al desenvolupament.
 11. Impulsarem un programa de voluntariat social universitari al qual pugui adherir-se tota la comunitat universitària i que creï sinèrgies amb altres programes de voluntariat existents en l’àmbit local.
 12. Mantindrem la relació i col·laboració estreta amb el teixit associatiu de Lleida (activitats conjuntes, exposicions i xerrades en els espais de la UdL).

Tornar al programa.

Share