Desplegament de graus i postgraus

Vetllarem per un òptim desplegament dels graus i dels postgraus que identifiquin la UdL dins del mapa de titulacions de Catalunya

En el procés d’implementació dels graus i dels postgraus d’acord amb l’EEES, la UdL ha de buscar l’especialització, la qualitat docent i la internacionalització, així com, la col·laboració amb la resta d’universitats catalanes i les de l’entorn del Campus d’Excel·lència Internacional Iberus.

Accions

 1. Treballarem per l’acreditació de la qualitat de les titulacions universitàries que s’imparteixen en la UdL.
 2. Vetllarem per a la millora de la implementació dels estudis de grau, especialment pel que fa a la coordinació entre el professorat, la innovació docent i la millor organització dels grups, d’acord amb les necessitats del centres i les característiques de cada titulació.
 3. Treballarem perquè l’aprenentatge de l’estudiantat sigui l’element clau per al disseny del calendari acadèmic, dels horaris, de l’assignació de professorat, de la planificació de cada curs i del disseny i implementació de les pràctiques.
 4. Donarem suport als Centres per a l’establiment de reunions de treball periòdiques que garanteixin la coordinació entre totes les activitats docents que integren els diferents plans d’estudi.
 5. Impulsarem una oferta competitiva de màsters de qualitat que permetin l’especialització professional dels graduats i les graduades o bé la seva actualització de coneixements.
 6. Potenciarem la realització de màsters interuniversitaris i amb projecció internacional, fent especial incidència a les aliances que es deriven del Campus Iberus.
 7. Desenvoluparem accions coordinades amb l’entorn socioeconòmic per a fomentar habilitats i competències que facin efectiva una millor adequació al món laboral.
 8. Potenciarem que els estudis de grau i màster de la UdL permetin l’òptima inserció laboral del nostre estudiantat.
 9. Vetllarem per a potenciar la formació pràctica de l’estudiantat, tant a les aules com a partir de convenis amb empreses i institucions.
 10. Promourem el reconeixement del professorat encarregat de les pràctiques i reforçarem la coordinació de les mateixes.
 11. Crearem i impulsarem la figura del Contracte sènior que permeti el seguiment de l’ensenyament en competències professionalitzadores d’acord amb el que estableixen els plans d’estudi de graus i màsters.
 12. Impulsarem un Pla d’acció tutorial basat en l’orientació acadèmica de l’estudiantat de nova incorporació, la planificació i el seguiment del seu itinerari curricular, així com la orientació professionals al finalitzar els seus estudis.
 13. Seguirem treballant per fer transparents els indicadors de docència a la UdL (nota de tall, taxes de graduació, d’abandonament, de rendiment, durada mitjana dels estudis).

Tornar al programa.

Share