Estabilització i promoció de PDI i PAS

Afavorirem l’estabilització i la promoció tant del PDI com del PAS, laboral i funcionari, a través de mèrits reconeguts

Una bona gestió del Personal Docent i Investigador (PDI) i del personal d’administració i serveis (PAS) implica no solament una selecció rigorosa basada en els principis de capacitat, mèrit i publicitat, sinó també l’assignació de recursos per a la formació contínua i la millora competencial d’ambdós col·lectius. A més, cal vetllar per la seva actualització professional, perquè estiguin al dia de les novetats en el seu àmbit de coneixement. Cal també afavorir una avaluació de la tasca realitzen de manera que es contribueixi positivament a la carrera docent i de recerca del PDI i a la promoció del PAS.

Accions

  1. Impulsarem un Pacte de Dedicació Acadèmica que permeti la diversificació i intensificació temporal a la recerca o a la docència en moments determinats d’acord amb les necessitats estratègiques de la universitat o la carrera professional del PDI tenint en compte les directrius de l’Estatut del PDI.
  2. Promourem l’estabilització del PDI no permanent mitjançant programes específics.
  3. Fomentarem la carrera horitzontal del PDI d’acord amb els seus mèrits reconeguts.
  4. Articularem mecanismes que facilitin i reconeguin la feina del PDI atès que aquest col·lectiu està afrontant una gran part de la implementació de l’EEES (impulsarem la motivació i incentius).
  5. Promourem la mobilitat del PDI i la col·laboració interuniversitària del professorat entre les universitats catalanes i les d’arreu.
  6. Impulsarem l’homogeneïtzació dels criteris marcats per les agències estatals (ANECA, CNEAI) i autonòmiques (AQU) pel que fa a l’avaluació del PDI.
  7. Treballarem a favor d’un equilibri transversal de càrregues a la UdL que potenciï el desenvolupament professional individual del nostre PDI (permisos, llicències i anys sabàtics).
  8. Promourem la promoció del PAS en funció dels mèrits reconeguts.
  9. Dissenyarem, mitjançant el consens, un pla de carrera administrativa per al PAS, assenyalant un itinerari i les possibilitats de desenvolupament professional, tot respectant l’optimització dels recursos humans i atenent al seus mèrits reconeguts.

Torna al programa.

Share