Estructura organitzativa i gestió

Adequarem l’estructura organitzativa de la UdL als seus objectius per tal d’afavorir un gestió eficient

Fins i tot en una situació difícil i sense renunciar a obtenir els recursos humans necessaris, la UdL ha d’adequar la seva estructura organitzativa als objectius d’una universitat de qualitat per a afavorir una gestió eficient. Per tal d’aconseguir-ho entenem que la Universitat, com a institució democràtica i participativa que és, ha de sumar totes les voluntats.

Accions

  1. Actualitzarem les fitxes de funcions dels llocs de treball del PAS, definint-ne els requisits, mèrits i formació.
  2. Potenciarem la gestió eficient, simplificant els tràmits, millorant la integració de dades, combinant la centralització i la descentralització en funció dels objectius institucionals (docència, recerca, relació amb la societat, internacionalització).
  3. Com a resultat de les dues estratègies anteriors, proposarem una reestructuració de l’actual organigrama respectant l’optimització de recursos i el consens amb els òrgans de representació.
  4. Desenvoluparem una política de formació destinada al PAS que permeti donar resposta a les necessitats canviants dels serveis.
  5. Potenciarem la col·laboració entre serveis en el marc de les TIC.
  6. Integrarem noves tecnologies i el seu ús al si dels diferents serveis (e-administració).
  7. Millorarem la relació entre serveis i usuaris.
  8. Desenvoluparem projectes relacionats amb la millora de la gestió econòmica, l’administració electrònica i la gestió dels serveis.

Torna al programa.

Share