Internacionalització de la UdL

Impulsarem la internacionalització de la UdL en tots els seus àmbits

La mundialització ha evidenciat el que ja era l’essència universitària: més que mai el saber no es pot veure aturat per fronteres. Aquest fet provoca que per a qualsevol universitat i especialment per a una de la nostra grandària i les nostres particularitats geogràfiques, sigui del tot imprescindible fer-se visibles i estar presents en xarxes d’abast internacional. Cal que la comunitat universitària de la UdL pugui treure profit d’una experiència internacional, a l’estranger o a casa nostra, fet que es pot aconseguir mitjançant l’atracció d’estudiantat, d’acadèmics/-ques i de personal d’administració i serveis forans així com també a través d’estades de tots aquests col·lectius a altres centres. El posicionament internacional serà un element clau per al futur de la nostra institució i ha d’exigir el compromís de tota la comunitat universitària.

Accions

 1. Potenciarem el Campus d’Excel·lència Internacional Iberus com a element rellevant per a la projecció internacional de la UdL.
 2. Promourem la cultura de la internacionalització en el si de la Universitat i definirem un conjunt d’indicadors per tal de mesurar el grau d’internacionalització de la UdL i de cada centre.
 3. Potenciarem la internacionalització de la docència mitjançant l’atracció d’estudiantat estranger, principalment en màsters i doctorats i la participació d’estudiantat de casa nostra en programes internacionals. Promourem un espai de diàleg i intercanvi concedint una particular atenció a Amèrica Llatina (donarem continuïtat a programes com Jade Plus, Pablo Neruda i Alfa) i a l’espai de la Mediterrània.
 4. Impulsarem el suport a programes acadèmics conjunts amb altres universitats estrangeres com Erasmus Mundus, titulacions conjuntes o “study abroad”.
 5. Dissenyarem i impulsarem programes específics –segons les disciplines de cada Centre- de viatge a l’estranger que millorin la formació de l’estudiantat.
 6. Liderarem relacions i projectes universitaris amb altres universitats nacionals i estrangeres en matèria de llengua, literatura i cultura occitana.
 7. Establirem una política de signatura de convenis amb universitats estrangeres adequant-la a les necessitats docents de les noves titulacions.
 8. Dedicarem una particular atenció a les pràctiques en empresa a l’estranger cercant empreses i centres de recerca nacionals i estrangers que actuïn com a receptors/-res i formadors/-res del nostre estudiantat (Erasmus pràctiques, acords específics per a pràctiques en universitats i altres centres, etc.).
 9. Implementarem un protocol sobre la preinscripció, la matriculació i el seguiment de l’alumnat estranger. Així com afavorirem el suport i, si s’escau, la simplificació dels tràmits administratius de matriculació i seguiment de l’estudiantat d’altres països.
 10. Desenvoluparem la internacionalització de la recerca a través de la integració d’investigadors estrangers, posant a la seva disposició un servei d’ajut a la seva estada i el foment d’estades a l’exterior dels nostres investigadors/-res.
 11. Impulsarem la internacionalització de la gestió mitjançant estades del personal d’administració i serveis a l’estranger (programa Erasmus, programa Stella i programes propis).
 12. Potenciarem la presència de la UdL en xarxes i altres fòrums d’abast internacional tot i aprofitant sinèrgies amb aquelles associacions que poden actuar com a eina de projecció internacional i a la vegada, com a fòrum de debat i millora de la governança universitària (Xarxa Vives d’Universitats, European University Association, European Association for International Education, Association for European Life Science Universities, European Forest Sience Academic Network i altres).

Tornar al programa.

Share