Polítiques d’igualtat i sostenibilitat

Aplicarem polítiques d’igualtat i sostenibilitat

Concebem la sostenibilitat i la igualtat d’oportunitats com a valors d’abast transversal per a la nostra universitat. La UdL ha de ser un agent promotor d’aquests principis degut a la seva importància i als beneficis que ens aporta la seva aplicació.

Accions

  1. Continuarem impulsant polítiques d’igualtat per a tots els àmbits de l’activitat universitària, donant suport a les propostes que es van recollir en l’actual Ir Pla d’igualtat de la UdL i acollint-ne de noves.
  2. Impulsarem mesures que fomentin la conciliació de la vida familiar i la carrera professional de la comunitat universitària.
  3. Facilitarem la conciliació de vida laboral i familiar racionalitzant els horaris dels serveis i de les classes, tenint especial cura del professorat amb càrregues familiars reconegudes per la Llei de Dependència.
  4. Impulsarem una cultura per al desenvolupament sostenible (ambiental, econòmica, social i cultural), que aplicarem ja a la mateixa institució universitària.
  5. Elaborarem un Pla de sostenibilitat com a document marc que contingui les línies estratègiques de reducció del consum dels recursos naturals i de la producció de residus.
  6. Executarem un nou Pla de gestió de residus i un programa de minimització d’aquests últims.
  7. Promourem la mobilitat sostenible i segura i crearem zones d’aparcament segures per a bicicletes.
  8. Impulsarem la creació d’una Oficina verda que vetlli per l’aplicació de les normes de sostenibilitat a tots els nivells de la UdL, que coordini la gestió de residus, així com redueixi el cost d’aquesta gestió.
  9. Desenvoluparem polítiques d’aliances amb organismes i institucions que tenen assignades responsabilitats sobre medi ambient i sostenibilitat.
  10. Promourem el principi d’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, potenciant la unitat “UdL x a tothom. Aplicarem accions adreçades a la supressió de barreres arquitectòniques i altres obstacles per a afavorir la integració a la universitat de totes aquelles persones que ho necessitin.

Tornar al programa.

Share