Qualitat de la recerca i la docència

Potenciarem la qualitat de la recerca i de la docència en tant que instruments per a la generació i transmissió de coneixement

La docència i la recerca són pilars bàsics de la universitat que volem afavorir i per tant, les considerarem una prioritat estratègica. Les nostres actuacions aniran encaminades a formar persones a nivell professional i humà a fi i efecte que l’estudiantat adquireixi esperit crític i autonomia a més de sentit ètic i cívic. Volem persones que mitjançant aquests valors puguin participar activament a la societat, en la seva transformació i progrés, respectant per damunt de tot els drets humans i els principis democràtics.

Accions

Docència

 1. Promourem actuacions i jornades de reflexió sobre metodologies docents i processos d’aprenentatge de l’estudiantat, per tal d’afavorir la seva formació i el desenvolupament de competències professionals.
 2. Elaborarem un Pla integral de formació en docència universitària, atenent a les necessitats de cada col·lectiu, a través de diferents programes formatius: Formació inicial en docència universitària per a professorat de nova incorporació, Especialització en docència universitària i Màster en docència Universitària.
 3. Dissenyarem mòduls específics de formació per a la docència universitària semipresencial (blended) i per a la docència universitària virtual (online). També incidirem en la formació destinada a fomentar la impartició de matèries en llengua anglesa, per a la gestió dels processos d’ensenyament i aprenentatge en grups grans, mitjans i petits, docència 2.0, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en projectes, disseny de materials i presentacions multimèdia, entre altres.
 4. Donarem un nou impuls a les iniciatives del professorat per a la millora de la docència a través de convocatòries concretes d’ajuts a la realització de projectes d’innovació docent, així com per a la difusió de les bones pràctiques docents entre tota la comunitat universitària.
 5. Fomentarem que la formació de l’estudiantat cobreixi tots els àmbits: intel·lectual, professional, cultural, cívic i ètic.
 6. Vetllarem pel desenvolupament de les competències lingüístiques de les i els nostres estudiants, tant en català, com en castellà.
 7. Reforçarem l’aprenentatge i el desenvolupament de competències lingüístiques del nostre estudiantat en anglès i altres llengües estrangeres com a eina per a afavorir la seva mobilitat i ocupabilitat.
 8. Promourem l’estudi i pràctica de la llengua occitana a la UdL de manera que la nostra institució esdevingui l’autoritat de referència en aquesta matèria.
 9. Reforçarem aquelles iniciatives i estratègies docents que incrementin la participació i la implicació de l’estudiantat en els seus processos d’aprenentatge revitalitzant i donant valor a les tutories acadèmiques, a través del desplegament d’un Pla d’acció tutorial més adaptat a cada titulació, així com estimularem la incorporació de les figures del professorat i estudiantat mentor.
 10. Fomentarem matèries transversals que contribueixin a la conscienciació i sensibilització en temes de gènere i medi ambient entre l’estudiantat.

Recerca

 1. Treballarem per facilitar i optimitzar la gestió de la recerca, les sinèrgies entre grups interns i externs de la UdL, la preparació, sol·licitud de projectes i la captació d’usuaris/-es externs per part dels Serveis científico-tècnics i de l’Oficina de R+D+i.
 2. Donarem suport als grups de recerca a través de convocatòries de beques predoctorals i postdoctorals adaptades al nou marc de doctorat.
 3. Obrirem una línia d’ajuts per a projectes singulars per tal d’afavorir els grups emergents i joves investigadors/-es.
 4. Potenciarem la valorització, transferència i difusió de la recerca (patents, spin-off, convenis amb empreses i institucions).
 5. Agilitzarem la gestió, el contacte i la transmissió d’informació amb els centres de recerca. Promourem el desenvolupament de nous centres i xarxes d’interacció.
 6. Fomentarem l’establiment al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) d’empreses que assegurin convenis de recerca, desenvolupament i innovació amb la UdL, alhora que estimularem l’aprofitament dels recursos que ofereix el PCiTAL, per part dels grups de la UdL capaços de generar projectes de R+D+I amb clar potencial de desenvolupament econòmic en les àrees agroalimentària, biomèdica i en l’àmbit de les Humanitats.
 7. Afavorirem la integració docent del personal investigador en formació de la UdL i el reconeixement d’aquesta activitat.
 8. Promourem que la recerca sigui un objectiu d’ocupabilitat en el currículum dels estudis de grau (matèria transversal).
 9. Afavorirem la compatibilització entre docència i recerca del PDI tenint en compte la vocació, preparació, capacitat i especialització de cada professor/-a en un Pacte de Dedicació Acadèmica, personal i consensuat.
 10. Treballarem per a reforçar les capacitats de gestió de projectes de recerca mitjançant la formació de tècnics/-ques de suport especialitzats (CDTI de capacitación de gestores i SPEI-Agaur).
 11. Definirem les mesures d’estabilització i de contractació de tècnics de suport a la recerca tenint en compte les necessitats de cada destinació.
 12. Dissenyarem un programa d’activitats relacionades amb la recerca i la seva divulgació (setmana de la ciència, suport a experiències d’apropament a la recerca de l’estudiantat d’etapes no universitàries -Batxillerat, cicles formatius- projecte Itinere amb alumnes de secundària i el seu projecte de recerca).
 13. Fomentarem i potenciarem la recerca en temes de sostenibilitat dins dels grups de recerca de la UdL.

Tornar al programa

Share